Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται για την «συντήρηση και επισκευή των λεβήτων και των καυστήρων των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί

α) οι υπ’ αριθ. 1107/2019 και 1108/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης

β) οι βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 436 και 437, με Κ.Α. 10-6264 και 10-6672.

Η υπηρεσία και ο οικονομικός προϋπολογισμός αναλύονται στην επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη.