pencil-icon

ΚΔΑΠ μεΑ

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ), ιδρύθηκαν με στόχο την ικανοποίηση αναγκών, κατά το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού εξυπηρετουμένων παιδιών και εφήβων με αναπηρίες.Αποτελούν μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία και εφήβων με νοητική υστέρηση, αυτισμό και κινητική αναπηρία ή πολλαπλή αναπηρία. Εντάσσονται στο πλαίσιο της ανάπτυξης πολιτικών προστασίας, κοινωνικής ενσωμάτωσης και ισότητας ευκαιριών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής . Με την ενέργεια αυτή ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας, διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρμονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και προετοιμάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Στόχος

Οι σκοποί των ΚΔΑΠ μεΑ είναι:
α) η δημιουργική απασχόληση των παιδιών- εφήβων με αναπηρίες
β) η κοινωνική ένταξη παιδιών – εφήβων/ ατόμων με αναπηρία
γ) η στήριξη της οικογένειας ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού
δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών – εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

Φυλλάδιο ΚΔΑΠ ΜΕΑ
Το ΚΔΑΠ μεΑ στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στην περιοχή Καρδαμίτσια Ιωαννίνων (Εθνικής Αντιστάσεων 6), ο οποίος πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών/ εφήβων/ ατόμων με αναπηρίες, με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας

 • Ατομική και ομαδική εκπαίδευση των παιδιών/εφήβων/ατόμων με αναπηρίες πάνω σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφής, καθαριότητα, υγιεινή κ.α.)
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωματικής αγωγής
 • Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων
 • Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το παιδί/ έφηβο/ άτομο με αναπηρία
 • Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών/εφήβων/ ατόμων με αναπηρίες
 • Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών με αναπηρίες.
 • Διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ) τις κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας της περιοχής.
 • Διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Το ΚΔΑΠ μεΑ διοικείται από 3μελή Επιτροπή Διοίκησης, υπό την εποπτεία του Δ.Σ., η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. και την Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
Η Επιτροπή Διοίκησης συνέρχεται μια φορά το μήνα και έκτακτα, όποτε κριθεί αναγκαίο ή το ζητήσει ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α..

Στις συναντήσεις μπορούν να παραστούν, μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Διοίκησης, μέλη του προσωπικού του ΚΔΑΠ μεΑ ή άλλοι προσκεκλημένοι για τις ανάγκες του συζητούμενου θέματος ή λόγω της επιβεβλημένης ενημέρωσής τους ή της συνεισφοράς τους.

Ο/Η Υπεύθυνος του ΚΔΑΠ μεΑ παρέχει στην Επιτροπή Διοίκησης, όποτε κρίνεται απαραίτητο, κάθε πληροφορία και στοιχείο που είναι προς όφελος του εξυπηρετούμενου

Αρμοδιότητες Επιτροπής Διοίκησης

 • Προγραμματίζει τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του Κέντρου
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του ΚΔΑΠ μεΑ
 • Εισηγείται στο Δ.Σ. του τελικού δικαιούχου για τις αιτήσεις εγγραφής στο ΚΔΑΠ μεΑ
 • Σχεδιάζει, παρακολουθεί και αξιολογεί το πρόγραμμα που ακολουθεί κάθε εξυπηρετούμενος
 • Εξετάζει, εκτιμά και συνεργάζεται με την οικογένεια όσο αφορά στο ενδεχόμενο διακοπής της παρακολούθησης του προγράμματος του ΚΔΑΠ μεΑ από το παιδί για ένα μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 20 ημερών)
 • Διερευνά τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες και εισηγείται τους τρόπους αντιμετώπισης
 • Σχεδιάζει και καταμερίζει την ενδο-υπηρεσιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού
 • Εισηγείται και προγραμματίζει την συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες που διευκολύνουν, ενισχύουν, στηρίζουν, και διευρύνουν την αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του ΚΔΑΠ μεΑ και αυξάνουν την ικανοποίηση των αναγκών των εξυπηρετουμένων από αυτό
Στελέχωση του ΚΔΑΠ μεΑ

Έργο Υπεύθυνου

Το έργο του/της Υπεύθυνου αφορά στη διοίκηση του ΚΔΑΠ μεΑ Συγκεκριμένα:
Έχει την ευθύνη συντονισμού Επιτροπής Διοίκησης για το σχεδιασμό στρατηγικής προς την επίτευξη των στόχων
Φροντίζει για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη αντίληψη για την αναπηρία, προάγοντας την αυτονομία των παιδιών / εφήβων με αναπηρία
Έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του ΚΔΑΠ μεΑ και της τήρησης ωραρίου
Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και τήρησης των στατιστικών και απολογιστικών στοιχείων από κάθε μέλος του προσωπικού του ΚΔΑΠ μεΑ, την σύνταξη αξιολογικής έκθεσης για την λειτουργία του και την διαβίβασή τους προς τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές μέσω της διαδικασίας που θα υποδειχθεί. Επίσης έχει την ευθύνη διαφύλαξης της ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των τηρουμένων στοιχείων
Έχει την ευθύνη τήρησης των απαραίτητων βιβλίων: α) βιβλίο συμβάντων, β) βιβλίο παρουσίας παιδιών, γ) βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του ΚΔΑΠ μεΑ .

Έργο Φυσιοθεραπευτή / τριας
Το έργο του/της Φυσικοθεραπευτή / τριας αφορά στην ανάπτυξη προγραμμάτων άθλησης, σωματικής αγωγής και παιχνιδιού.
Συγκεκριμένα:
Σωματική άσκηση
Ομαδικά αθλήματα
Συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες
Συνεργασία με άλλα Κέντρα, Ειδικά Σχολεία, Αθλητικά Σωματεία Ατόμων με Αναπηρίες στο πλαίσιο αθλητικών διοργανώσεων
Συμμετοχή και συνεργασία με την Επιτροπή Διοίκησης.

Έργο Κοινωνικού / ης Λειτουργού

Το έργο του / της Κοινωνικού / ής Λειτουργού αφορά στην:
Καταγραφή και αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών της περιοχής
Κοινωνική εργασία με: α) άτομα, β) ομάδες ατόμων (οικογένεια κ.τ.λ.), γ) κοινότητα
Διερεύνηση και αξιολόγηση των ειδικών προβλημάτων των ατόμων ή των ομάδων
Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού, υποστηρικτικού χαρακτήρα
Ανάπτυξη και αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών
Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινότητας (διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων κ.τ.λ.)
Συμβολή στην πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων του ατόμου ή της οικογένειας
Τήρηση ατομικών φακέλων
Συμμετοχή και συνεργασία με την Επιτροπή Διοίκησης

Διασύνδεση και παραπομπή σε υπηρεσίες όπως: α) Νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, β) Υγειονομικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, γ) Εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, δ) Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ε) Φορείς και υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, στ) Φορείς υλοποίησης προεπαγγελματικών προγραμμάτων.

Έργο Εργοθεραπευτή / τριας

Το έργο του/της Εργοθεραπευτή / τριας αφορά στην ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα:

Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και στη σίτιση
Εκπαίδευση στην κινητικότητα – Αδρή και λεπτή κινητικότητα – Κινητικός σχεδιασμός
Εκπαίδευση στην αισθητηριακή ολοκλήρωση – Συντονισμός της λειτουργίας των αισθήσεων
Βελτίωση της αντοχής σε δραστηριότητες – Εξοικονόμηση δυνάμεων Σχεδιασμός δράσης
Βελτίωση της κοινωνικοποίησης του παιδιού / εφήβου με αναπηρία
Βελτίωση δεξιοτήτων – Αύξηση της αυτοεκτίμησης του ατόμου με την παραγωγή διάφορων έργων
Συμμετοχή στη διαδικασία σίτισης παιδιών με βαριές αναπηρίες
Ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων
Συμμετοχή και συνεργασία με την Επιτροπή Διοίκησης

Έργο Κοινωνικού Φροντιστή
Το έργο του/της Κοινωνικού Φροντιστή αφορά στην παροχή ατομικής υποστήριξης προς το χρήστη βάσει των αναγκών του. Συγκεκριμένα:
Ατομική υγιεινή, καθαριότητα
Υποστήριξη στο φαγητό
Υποστήριξη στην λήψη φαρμάκων
Υποστήριξη σε μεταφορά – μετακίνηση – συνοδεία
Συνεργασία με την Επιτροπή Διοίκησης

Έργο Εκπαιδευτή Τεχνικού
Το έργο του/της εκπαιδευτή τεχνικού αφορά στην εκτέλεση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης σε συνεργασία με την Επιτροπή Διοίκησης.

Έργο Οδηγού
Το έργο του/της οδηγού αφορά στην εκτέλεση μετακινήσεων/ μεταφορών, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες οδικής ασφάλειας και των ειδικών αρχών προστασίας κάθε ατόμου. Συγκεκριμένα:
Μεταφορά των παιδιών / εφήβων από και προς το ΚΔΑΠ μεΑ
Μεταφορά των παιδιών / εφήβων σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών εκδρομών, επισκέψεων ή άλλων δραστηριοτήτων
Μεταφορές / μετακινήσεις ή άλλες εργασίες που του ανατίθενται από τον / την Υπεύθυνο του ΚΔΑΠ μεΑ ή τον Πρόεδρο του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α..

Έργο Βοηθητικού Προσωπικού
Το έργο του βοηθητικού προσωπικού αφορά στην εκτέλεση εργασιών καθαριότητας και βοηθητικών εργασιών.
Συγκεκριμένα:
Εργασίες καθαριότητας εσωτερικών χώρων
Εργασίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων
Βοηθητικές εργασίες που του ανατίθενται από τον/την Υπεύθυνο του ΚΔΑΠ μεΑ

Έργο Λογοθεραπευτή
Οι αρμοδιότητες του ΤΕ Λογοθεραπευτή, είναι οι εξής:
Αξιολογεί με ειδικά μέσα, δοκιμασίες και μεθόδους τις γλωσσικές – επικοινωνιακές ανάγκες κάθε μαθητή ατομικά.
Καταρτίζει, μετά από αξιολόγησης, ειδικό πρόγραμμα λογοθεραπείας για τους μαθητές που το έχουν ανάγκη και μέσα στα πλαίσια του ατομικού εκπαιδευτικού προγράμματος.
Συνεργάζεται με το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό στην υλοποίηση του εξατομικευμένου προγράμματος λογοθεραπείας.
Ενημερώνει τους γονείς και τους παρέχει τις κατάλληλες οδηγίες για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών του μαθητή για λογοθεραπεία, όπου αυτό είναι αναγκαίο.
Συνεργάζεται και ενημερώνει υπεύθυνα τους γονείς, σχετικά με το αντικείμενο του, προκειμένου να επιτύχει τον απαιτούμενο συντονισμό των ενεργειών σχολείου και οικογένειας και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος λογοθεραπείας.
Ενημερώνει συστηματικά τον ατομικό φάκελο του μαθητή, όσον αφορά την πορεία εκπαιδευτικής παρέμβασης και την πρόοδο του μαθητή στον τομέα της γλώσσας και επικοινωνίας.

Έργο Παιδαγωγού Ειδικής Αγωγής
Οι αρμοδιότητες του ΠΕ Παιδαγωγού ΕιδικήςΑγωγής, είναι οι εξής:
Ασκεί το εκπαιδευτικό λειτούργημα ευσυνείδητα και σύμφωνα με τους νόμους και συμπεριφέρεται κατά τρόπο αντάξιο, προς την αξιοπρέπεια και την εμπιστοσύνη.
Συνεργάζεται στενά με τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίας, με τις εκάστοτε διαγνωστικούς φορείς των αρμόδιων Υπουργείων, με τους διευθυντές των σχολείων, τους προϊσταμένους τους, τους Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής Αγωγής, με άλλους επιστημονικούς συλλόγους καθώς και με τα συλλογικά όργανα των αναπήρων ή των γονέων τους, εκτελώντας ευσυνείδητα κάθε ανειλημμένη υποχρέωση.
Παρέχει υπηρεσίες εκπαιδευτικής παρέμβασης υψηλών προδιαγραφών και να ενημερώνεται δια βίου για τις επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου.
Να τηρεί τους νόμους περί Ειδικής Εκπαίδευσης και να συνεισφέρει στην χάραξη σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής επιδιώκοντας τη βελτίωση της νομοθεσίας όπου κρίνεται απαραίτητο προασπίζοντας το δικαίωμα στην διαφορετικότητα και την συχνή αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών ατ άτομα με αναπηρίες.
Να επιδεικνύει για όλα τα άτομα με αναπηρίες που αναλαμβάνει ίση μέριμνα, επιμέλεια και αφοσίωση ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση, την κοινωνική θέση και τη βαρύτητα της κατάστασης και χωρίς να επηρεάζεται από προσωπικά του αισθήματα ή προκαταλήψεις.
Να ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Π.Ε.Ε.Π. για κάθε περίπτωση που η νομοθεσία και οι κανονισμοί για την Ειδική Εκπαίδευσης παρακωλύονται ή δεν εφαρμόζονται.

Δικαίωμα Εγγραφής 

Στο ΚΔΑΠ μεΑ εγγράφονται παιδιά και έφηβοι με νοητική υστέρηση, αυτισμό και κινητική αναπηρία ή πολλαπλή αναπηρία. Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι κάτοικοι του Δήμου Ιωαννιτών

Η επιλογή των ωφελουμένων γίνεται κάθε φορά από τον εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης βάση των κριτηρίων που ορίζονται κάθε φορά στην πρόσκληση που δημοσιεύει.

Σε περίπτωση κενών θέσεων για τις υπόλοιπες θέσεις η επιλογή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. βάση κοινωνικοικονομικών κριτηρίων όπως η ανεργία, το εισόδημα, ο αριθμός μελών της οικογένειας (και ειδικά προστατευόμενα μέλη), η μονογονεϊκότητα, γονείς ή άλλα παιδιά με αναπηρία.

Για την εγγραφή των παιδιών και εφήβων με αναπηρία υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας:

 • Να μην πάσχουν από κάποιο μεταδοτικό νόσημα
 • Να μην πάσχουν από σοβαρό ψυχιατρικό νόσημα το οποίο χρήζει ψυχιατρικής αγωγής και αντιμετώπισης.
 • Να μην έχουν επικίνδυνα επιθετική συμπεριφορά.

Για την εγγραφή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
* Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού/ εφήβου/ ατόμου με αναπηρία
* Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση υγείας του
* Γνωμάτευση Α΄βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του Ατόμου με Αναπηρία.

 • Για ωφελούμενες της Πράξης <<Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής>> απαιτείται επιπλέον και αντίγραφο της Εντολής Τοποθέτησης.
 • Για μη ωφελούμενες της Πράξης <<Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής>>, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο (π.χ. αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος κ.τ.λ.)

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται:
1. Για ωφελούμενους της Πράξης <<Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής>>, αμέσως μετά την παραλαβή των εντολών τοποθέτησης από τον αντίστοιχο Φορέα Διαχείρισης της Πράξης.
2. Για μη ωφελούμενες της Πράξης <<Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής>>, σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις εξυπηρετουμένων στο Κέντρο.

Η επιλογή των φιλοξενουμένων για τις κενές θέσεις γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διοίκησης του Κέντρου. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. δε συμφωνεί με την εισήγηση της Επιτροπής Διοίκησης απαιτείται πλήρης αιτιολόγηση της απόφασης του Δ.Σ..

Οι ατομικοί φάκελοι των εξυπηρετουμένων είναι άκρως απόρρητοι ως προς ολόκληρο το περιεχόμενο τους και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση κανενός σε αυτούς που δεν εξουσιοδοτείται ειδικώς για αυτό ή από την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διοίκησης του ΚΔΑΠ μεΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την διακοπή της συνεργασίας σε όποια περίπτωση κριθεί ότι ο εξυπηρετούμενος/ωφελούμενος δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα ή δεν μπορεί να ενταχθεί ομαλά στην υπηρεσία.

Δράσεις Δημοσιότητας

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεων 6 (Καρδαμίτσια)

Email:kdapmea@okpapa.gr

Τηλ: 26510 92176
Το ΚΔΑΠ μεΑ λειτουργούν σε ετήσια βάση από αρχές Σεπτεμβρίου έως τέλη Ιουλίου
Χειμερινό ωράριο 13.30 έως 21.30 & Θερινό ωράριο 8.00 έως 16.00
εκτός Σαββάτου και Κυριακής και των επίσημων αργιών.

ΚΔΑΠ μεΑ

Καρδαμίτσια Ιωαννίνων (Εθνικής Αντιστάσεων 6)

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου για να εστιάσετε στο σημείο ενδιαφέροντος και τις ετικέτες «Χάρτης» και «Δορυφόρος» για να αλλάξετε τη μορφή παρουσίασης του χάρτη

ΕΣΠΑ