Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται για την «συντήρηση και επισκευή των Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων & fax στις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί

α) οι υπ’ αριθ. 1118/2019 και 1119/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης

β) οι βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 438 και 439, με Κ.Α. 10-6264 και Κ.Α. 10-6672.

Η υπηρεσία και ο οικονομικός προϋπολογισμός αναλύονται στην επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη.