bed-icon

Υπνωτήριο Αστέγων

Η φιλοξενία σε Υπνωτήρια Αστέγων εντάσσεται στην πολιτική της προσωρινής – μεταβατικής φιλοξενίας και σε καμία περίπτωση δεν αποκτά σταθερό και μόνιμο χαρακτήρα. Στόχος είναι η κινητοποίηση, η κοινωνική επανένταξη και η μετάβαση των επωφελούμενων σε ανεξάρτητες μορφές στέγασης. Η δομή αυτή απευθύνεται σε άτομα που στεγάζονται – κοιμούνται σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους και οι οποίοι δεν έχουν άλλο υποστηρικτικό πλαίσιο να απευθυνθούν προκειμένου να εξασφαλίσουν την άμεση βραχυπρόθεσμη στέγασή τους.

Στόχος

Σκοπός της λειτουργίας του Υπνωτηρίου είναι η υποδοχή, προσωρινή φιλοξενία και ανακούφιση σε άτομα ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης, στερούνται οικονομικών και κοινωνικών πόρων για εξασφάλιση χώρου διαμονής και των βασικών μέσων επιβίωσης και ταυτόχρονα βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης ή κρίσης και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο βλάβης.

Η λειτουργία του Υπνωτηρίου και η επίτευξη των στόχων του θα στηρίζεται στη φιλοσοφία της ευαισθητοποίησης, της αλληλέγγυας δράσης και της ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας και σε καμιά περίπτωση δεν θα στοχεύει στην ιδρυματοποίηση των φιλοξενούμενων.

Τα άτομα αυτά χρήζουν άμεσης προστασίας, αλλά και της χρονικής δυνατότητας για την αξιολόγηση της κατάστασής τους και τη διαμόρφωση εξατομικευμένου σχεδίου διαχείρισης και αντιμετώπισης των αναγκών επιβίωσης και διαμονής, ώστε αυτά τα προβλήματά τους να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό και εξατομικευμένο τρόπο.

Αυτό περιλαμβάνει σχεδιασμό και προγραμματισμό παροχής των κατάλληλων αναγκαίων υπηρεσιών ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και προϋποθέσεων, ώστε να επανενταχθούν αποτελεσματικά στο κοινωνικό σύνολο και να αντιμετωπίσουν αυτοδύναμα τις ανάγκες τους.

Επιπλέον, περιλαμβάνει διασύνδεση με υπηρεσίες κατάρτισης – εκπαίδευσης με σκοπό την ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και διασύνδεση με όποιες άλλες υπηρεσίες κρίνεται αναγκαίο.

Έδρα του Υπνωτηρίου είναι το ΚΕ.ΚΩ.Π, στη θέση «Λιμνοπούλα» και φέρει την ειδική κοινή σήμανση, όπως αυτή ορίζεται από τον Εθνικό Μηχανισμό Ευαισθητοποίησης και Πληροφόρησης.

Η δομή πληροί απολύτως τις προδιαγραφές ως προς την προσβασιμότητα από ΑμεΑ και από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Για την εύρυθμη λειτουργία του διαθέτει κατάλληλους χώρους, στο ισόγειο και τον Ά όροφο, όπως χώρο υποδοχής, 11 δίκλινα δωμάτια με ατομικό λουτρό, αίθουσα εστιάσεως, αίθουσα μαγειρείων και καθιστικό.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Υπνωτηρίου προβλέπεται η προσωρινή φιλοξενία 22 κατ’ ανώτατο αριθμό ενηλίκων αστέγων ή ενηλίκων με ανήλικα τέκνα σε καθημερινή βάση, η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και η κάλυψη των βασικών αναγκών τους(ύπνος- πρωινό)
Οι δικαιούχοι μπορούν να φιλοξενηθούν στη δομή μέχρι και 6 μήνες.

1. Oι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα είναι ίδιες για όλους. Συγκεκριμένα:

 • Παροχές Κοινωνικής Υπηρεσίας
 • Υποδοχή (intake)
 • Συμβουλευτική και ενημέρωση με παραπομπή σε αρμόδια υπηρεσία (συνεργασία με το γραφείο διαμεσολάβησης)
 • Ψυχο-κοινωνική στήριξη
 • Μέριμνα για την ιατρική φροντίδα των φιλοξενούμενων η οποία συνίσταται στην παραπομπή των ασθενών στα
 • Νοσοκομεία ή στα Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης.
 • Κοινωνικο-προνοιακή κάλυψη των φιλοξενούμενων (έκδοση βιβλιαρίων, έκδοση επιδομάτων και συντάξεων κ.λπ.)
 • Κοινωνική αποκατάσταση (παραπομπές σε θεραπευτήρια, γηροκομεία κ.λπ.) και επανένταξη
 • Δημιουργία ομάδων αλληλοϋποστήριξης

2. Βοήθεια στο δρόμο

 1. Α. Με σκοπό την κατά το δυνατό αντιμετώπιση και ικανοποίηση των αναγκών των αστέγων, θα οργανώνονται σε συνεργασία με τους εθελοντές αποστολές εξωτερικών ομάδων για την παροχή βοήθειας στον δρόμο. Οι ομάδες αυτές, δραστηριοποιούμενες κυρίως σε περιόδους έκτακτης ανάγκης (λόγω κακών καιρικών συνθηκών, κ.λπ.), θα παρέχουν φαγητό, κουβέρτες και υπνόσακους σε όσους έχουν ανάγκη, καθώς και πληροφορίες για το που μπορούν να διανυκτερεύσουν.
 2. Οι ομάδες θα είναι οργανωμένες κατά τα διεθνή πρότυπα και απαρτίζονται από ειδικευμένο προσωπικό (γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές κ.α.) ή θα βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία μαζί τους.

Αυτονόητη θεωρείται η επάρκεια υλικών (κουβέρτες, ρούχα, φαγητό, ροφήματα κ.λπ.) τα οποία θα διανέμονται από τις κινητές μονάδες. Οι προμήθειες θα προέρχονται από προσφορές και από τα υπάρχοντα αποθέματα του Δημοτικού Καταστήματος Αλληλεγγύης, τα οποία θα πρέπει να φυλάσσονται για τέτοιες περιπτώσεις.

Το Υπνωτήριο λειτουργεί καθημερινά σε 24ωρη βάση για όλο το χρόνο. Οι φιλοξενούμενοι κατά την αρχική τους είσοδό τους στη δομή συμπληρώνουν τα στοιχεία τους στην ημερήσια φόρμα καταγραφής, την οποία χειρίζεται ο Κοινωνικός Λειτουργός ή Κοινωνιολόγος και υπογράφουν ότι αποδέχονται τον Κανονισμό Λειτουργίας του Υπνωτηρίου και το Συμφωνητικό Διαμονής.

Όργανα του Υπνωτηρίου είναι η Επιτροπή Διοίκησης, ο Συντονιστής και η Συνέλευση του Υπνωτηρίου.
Το Υπνωτήριο , ως δομή του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., διοικείται από το Διοικητικό του Συμβούλιο. Το Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ορίζει την Επιτροπή Διοίκησης του Υπνωτηρίου καθώς και τον Συντονιστή της.

Η Επιτροπή Διοίκησης του Υπνωτηρίου είναι 5μελής. Απαρτίζεται από δύο μέλη του Δ.Σ του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., έναν πολίτη, τη Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και τον/την Κοινωνικό Λειτουργό ή /Κοινωνιολόγο πού είναι υπεύθυνος για το Υπνωτήριο.

Το έργο της Επιτροπής Διοίκησης συντονίζει ο Συντονιστής της, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Διοίκησης και ορίζεται με την απόφαση το Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. με την οποία ορίζεται και η Επιτροπή Διοίκησης.

Η Επιτροπή Διοίκησης συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή όποτε κρίνει ο Συντονιστής απαραίτητο. Συνεδριάζει επίσης εκτάκτως αν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή το Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ή τρία από τα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης.

Η Συνέλευση του Υπνωτηρίου απαρτίζεται από όλους τους εργαζόμενους στη δομή, τους εθελοντές και τον Συντονιστή του Υπνωτηρίου.

Πραγματοποιείται κάθε εβδομάδα ή όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο μετά από πρόσκληση του Συντονιστή. Στη Συνέλευση συζητούνται ζητήματα καθημερινής φύσεως που αφορούν τη δομή και τη λειτουργία της, τη δικτύωση της με άλλους φορείς και θέματα που οφείλει να διαχειριστεί η Επιτροπή Διοίκησης του Υπνωτηρίου και τα οποία η Συνέλευση εισηγείται σε αυτή.

Στελέχωση του Υπνωτηρίου

Οι εργαζόμενοι στη δομή είναι:

 • Ένας Κοινωνικός Λειτουργός ή Κοινωνιολόγος
 • Ένας Ψυχολόγος
 • Δύο Φύλακες
 • Δύο Καθαριστές
 • Εθελοντές

Οι αρμοδιότητες των εργαζομένων ορίζονται ως εξής:

 • Κοινωνικός Λειτουργός ή Κοινωνιολόγος (1)
 • Εργάζεται καθημερινά από τις 09.00πμ -12.00 και από τις 18:00μμ έως τις 22:00μμ κατά τις ώρες άφιξης των ωφελουμένων. Αναλαμβάνει τον έλεγχο των αιτήσεων και τη λήψη κοινωνικού ιστορικού των ατόμων που προσεγγίζουν τη δομή προκειμένου να διαπιστωθεί αν διαβιούν σε συνθήκες αστεγότητας.
 • Ο Κοινωνικός Λειτουργός ή Κοινωνιολόγος οφείλει να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την ανάγκη προσκόμισης ιατρικού ιστορικού και τον παραπέμπει στις κατάλληλες υπηρεσίες για να ικανοποιήσει τυχόν αιτήματά του.
 • Οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατό να φιλοξενηθούν στη δομή μόνο εφόσον προσκομίσουν το ιατρικό τους ιστορικό και υπογράψουν το συμφωνητικό διαμονής. Σε περίπτωση που κριθούν δικαιούχοι, ο Κοινωνικός Λειτουργός ή Κοινωνιολόγος της δομής συμπληρώνει την κάρτα του δικαιούχου .
 • Προετοιμάζει σε καθημερινή βάση τη λίστα των φιλοξενούμενων.
 • Συγκεντρώνει τα αιτήματα των φιλοξενούμενων και προγραμματίζει ραντεβού για την επόμενη μέρα. Είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση των κανόνων που αφορούν στη λειτουργία της δομής. Καταγράφει τις ελλείψεις σε αναλώσιμα και ενημερώνει τον Συντονιστή της δομής. Τέλος, τηρεί και οργανώνει το αρχείο της δομής.
 • Διαχειρίζεται τυχόν κρίσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της βάρδιας και ενημερώνει το φύλακα για τυχόν αιτήματα που τον αφορούν.
 • Εισηγείται εάν κάποιος ωφελούμενος δεν πληροί τους κανόνες για την διαμονή στο υπνωτήριο.
 • Ο Κοινωνικός Λειτουργός ή Κοινωνιολόγος οφείλει να προωθεί συνεργασίες με τις κοινωνικές δομές, υπηρεσίες και φορείς που υπάρχουν στο Δήμο Ιωαννιτών και να ενημερώνει για την ύπαρξη αυτών τους ενδιαφερόμενους.
 • Σε έκτακτες καιρικές συνθήκες ο /η Κοινωνικός λειτουργός ή Κοινωνιολόγος της δομής ή ο/η κοινωνική λειτουργός του Γραφείου Διαμεσολάβησης θα παραβρίσκονται τις ώρες προσέλευσης των δικαιούχων στη δομή προκειμένου να αξιολογούνται πιθανές νέες αφίξεις.
 • Ψυχολόγος (1)
 • Αναλαμβάνει να κάνει την ψυχιατρική εκτίμηση του ωφελούμενου για  την πιστοποίηση της δυνατότητας συμβίωσής του  με άλλα άτομα.
 • Προγραμματίζει και κατόπιν ραντεβού, την ψυχοκοινωνική στήριξη του ωφελούμενου καθώς και την επαναξιολόγηση του κοινωνικού του ιστορικού με στόχο να διαπιστωθεί η  πορεία του.
 • Συνεργάζεται με το Γραφείο Διαμεσολάβησης του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. και προωθεί συνεργασίες σε συνεννόηση με τον κοινωνικό λειτουργό με στόχο την ενδυνάμωση του ωφελούμενου.
 • Φύλακες.(2)
 • Εργάζεται από Δευτέρα έως και Κυριακή από τις 24:00μμ έως τις 8:00πμ.
 • Τηρεί το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας.
 • Ελέγχει κατά διαστήματα τους ωφελούμενους στα δωμάτια.
 • Εκτελεί κάθε εργασία που τους ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 • Επισημαίνει τις φθορές που επέρχονται στο κτίριο ή τα έπιπλα γενικά και αναφέρει αμέσως στον προϊστάμενό τους.
 • Τέλος, ο φύλακας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του κτιρίων και την φύλαξη και ασφάλεια των ωφελουμένων ώστε να διασφαλίζετε η  αρμονική διαμονή τους.
 • Καθαριστής (2)
 • Εργάζεται από Δευτέρα έως και Κυριακή από τις από 18.00μμ – 24.00μμ ή  από 07.00πμ -15.00μμ.
 • Τηρεί το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας.
 • Μεριμνά για το πρωινό των ωφελουμένων.
 • Προβαίνει στον επιμελημένο καθαρισμό και στην ευπρεπή εμφάνιση όλων των κοινόχρηστων χώρων και των επίπλων που βρίσκονται σ’ αυτούς, μηδέ εξαιρουμένων και των τουαλετών και των λοιπών βοηθητικών διαμερισμάτων.
 • Τηρεί έναν εποπτικό ρόλο στα δωμάτια των φιλοξενουμένων.
 • Αναφέρει στον άμεσο προϊστάμενό τους, ευθύς αμέσως, κάθε παρατήρησή τους, σχετικά με την απώλεια ειδών, φθορά σε έπιπλα και σκεύη και με συμβάντα ασυνήθιστα ή αδικαιολόγητα που κίνησαν την προσοχή τους και που έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια γενικά των κτιρίων και των χώρων, την καθαριότητα των οποίων επιμελείται.
 • Εθελοντές /ντριες

Οι εθελοντές/ντριες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα αναλάβουν έναν ουσιαστικό ρόλο όχι  μόνο στην αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων, αλλά και στην στελέχωση του υπνωτηρίου αστέγων σε όλες τις βαθμίδες παροχής υπηρεσιών. Ανά ομάδες θα εργάζονται στον δρόμο (street work) για τον εντοπισμό των αστέγων και την παροχή αναλυτικής πληροφόρησης.

 • Υποστηρικτικό Προσωπικό

Σε κάθε δραστηριότητα του Υπνωτηρίου, όπως η καθαριότητα, είναι υποχρεωτική  η συμμετοχή των φιλοξενούμενων. Ειδικότερα για τα δωμάτια φιλοξενίας, υπεύθυνος για την καθαριότητα και υγιεινή είναι ο κάθε ένοικος. Στην περίπτωση των δίκλινων δωματίων ή των δωματίων με περισσότερες κλίνες υπεύθυνοι είναι εξίσου όλοι οι ένοικοι του δωματίου.

Δικαιούχοι Δομής

Α. Ομάδα στόχος
Δικαιούχοι του Υπνωτηρίου είναι άτομα που διαβιούν σε συνθήκες αστεγότητας όπως αυτές ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Οργανώσεων που εργάζονται με Αστέγους (FEANTSA)

Ως άστεγοι ορίζονται όλα τα άτομα που διαμένουν στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Στους αστέγους περιλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα.
Στη δομή του Υπνωτηρίου μπορούν να φιλοξενηθούν προσωρινά και για διάστημα που ορίζεται από το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού (6 μήνες), άτομα ενήλικα και αυτοεξυπηρετούμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις αστεγότητας, είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις, όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και έχουν κριθεί δικαιούχοι της δομής από την κοινωνικό λειτουργό.

Περιπτώσεις ατόμων που έχουν κριθεί δικαιούχοι της δομής από την κοινωνική υπηρεσία, αλλά δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν προσωρινά στους κανόνες λειτουργίας δεν δύναται να φιλοξενηθούν παρά μόνο εφόσον είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην τήρηση των κανόνων λειτουργίας της δομής.

Τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων και των δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνο οι κοινωνικοί λειτουργοί της κοινωνικής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Ιωαννιτών, που δεσμεύονται για την εχεμύθειά τους.

Β. Προϋποθέσεις Φιλοξενίας
Τα άτομα που παραπέμπονται για φιλοξενία πρέπει:

 • Να εμπίπτουν στην ομάδα στόχο που περιγράφεται ανωτέρω
 • Να αποδέχονται τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας με έγγραφη δήλωσή τους
 • Να μην κάνουν χρήση παράνομων και εξαρτησιογόνων ουσιών
 • Να μην πάσχουν από βαρύ ή άλλο νόσημα που χρήζει ειδικής ιατρικής ή νοσηλευτικής και θεραπευτικής αγωγής ή αυξημένης νοσηλευτικής φροντίδας για χρόνιες παθήσεις
 • Να μην πάσχουν από μεταδιδόμενο νόσημα που σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση καθιστά αδύνατη ή επισφαλή τη συμβίωση με άλλα άτομα
 • Να μην πάσχουν από ψυχική διαταραχή που να χρήζει αυξημένης ή ειδικής φροντίδας και να δύνανται να συμβιώσουν με ασφάλεια με άλλα άτομα
 • Να μην έχουν φιλοξενηθεί σε άλλο Κοινωνικό Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την τελευταία έξοδό τους από αυτόν

Διάρκεια Παραμονής

Η φιλοξενία στο Υπνωτήριο Αστέγων είναι προσανατολισμένη στο να στηρίξει τους άστεγους να προχωρήσουν σε ανεξάρτητες μορφές στέγασης. Στοχεύει, δηλαδή, να προσφέρει ένα ενδιάμεσο βήμα προς πιο οριστικές και μακροπρόθεσμες λύσεις και σε κάθε περίπτωση έχει από βραχύ έως μεσοπρόθεσμο ορίζοντα μέχρι 6 μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Ανά τρεις μήνες συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης της πορείας αυτονόμησης των φιλοξενούμενων από τον υπεύθυνο της δομής και τον αρμόδιο κοινωνικό λειτουργό.

Δυνατότητα παράτασης δίνεται μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου κοινωνικού λειτουργού και του υπευθύνου της δομής με ειδικά αιτιολογημένη έκθεση και για ορισμένο χρονικό διάστημα και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί εξατομικευμένη εκτίμηση των αναγκών του με γνώμονα τη διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των εν εξελίξει διαδικασιών αυτονόμησης του φιλοξενούμενου.

Κάρτα Δικαιούχου

 1. Η κάρτα δικαιούχου του Υπνωτηρίου χορηγείται σε όποιον/α πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού και έχει κριθεί δικαιούχος
 2. Η κάρτα δικαιούχου είναι αυστηρά προσωπική και αναγράφει τα στοιχεία του δικαιούχου
 3. Η κάρτα δικαιούχου ισχύει για έξι μήνες κατ΄ανώτατο όριο
 1. Οι φιλοξενούμενοι/ες οφείλουν να σέβονται το προσωπικό και τους χώρους του Υπνωτηρίου.
 2. Οι φιλοξενούμενοι/ες οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή δικαιολογητικό ζητηθεί από τον Κοινωνικό Λειτουργό ή Κοινωνιολόγο της δομής.
 3. Οι φιλοξενούμενοι/ες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες προσωπικής υγιεινής, αλλά και να μεριμνούν για την καθαριότητα του χώρου που χρησιμοποίησαν.
 4. Οι φιλοξενούμενοι/ες είναι υπεύθυνοι/ες για τα προσωπικά τους αντικείμενα. Σε περίπτωση απώλειας τα μέλη του προσωπικού δε φέρουν καμία ευθύνη.
 5. Στους χώρους της δομής απαγορεύεται το κάπνισμα, η χρήση ουσιών και αλκοόλ.
 6. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους κοιτώνες ατόμων αντίθετου φύλου και επιβάλλεται η απομάκρυνσή του/της σε αντίθετη περίπτωση.
 7. Οι φιλοξενούμενοι για την οριστική εισαγωγή τους στο Υπνωτήριο πρέπει να συνοδεύονται με τα αποτελέσματα των ακόλουθων ιατρικών εξετάσεων:

Βασικές ιατρικές εξετάσεις

α. Παθολογική εξέταση και αιματολογικές, βιοχημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις για σοβαρά μεταδιδόμενα νοσήματα

β. Ακτινογραφία θώρακος για φυματίωση ( F + P )

γ. Δερματολογική εξέταση, για μεταδοτικές ασθένειες

δ. Ψυχιατρική εκτίμηση, για την πιστοποίηση της δυνατότητας συμβίωσης με άλλα άτομα

ε. Παιδιατρική γνωμάτευση στην περίπτωση που υπάρχουν

Η Επιτροπή Διοίκησης του Υπνωτηρίου ή το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.ΑΠ.Α. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την διακοπή της φιλοξενίας του δικαιούχου από το Υπνωτήριο εφόσον συντρέχουν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • παραβεί τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας
 • υποβάλλει ψευδή δήλωση ή αναληθή ως προς την ακρίβειά τους δικαιολογητικά
 • ασκήσει λεκτική ή σωματική βία στη συνδιαλλαγή του/της με το προσωπικό και τους άλλους φιλοξενούμενους.
 • κάνει χρήση ρατσιστικής γλώσσας προς οποιονδήποτε
 • κάνει χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και αλκοόλ κατά τη διάρκεια παρουσίας της/του στη δομή

Επίσης το προσωπικό της δομής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον/ την φιλοξενούμενο/η να αποχωρήσει προσωρινά από το χώρο για λόγους ασφαλείας σε περίπτωση που:

 • Βρίσκεται υπό τη δραστική επήρεια ουσιών (ναρκωτικές ή φαρμακευτικές ουσίες και αλκοόλ)
 • δεν δέχεται να αφήσει στην είσοδο τυχόν αιχμηρά αντικείμενα, όπλα ή σύνεργα ναρκωτικών ουσιών

Η Επιτροπή Διοίκησης είναι υπεύθυνη να συζητάει και να επιλύει ζητήματα παραβάσεων του Κανονισμού Λειτουργίας που αφορούν την περαιτέρω συμμετοχή του φιλοξενούμενου / ης στη δομή.

Για την εισαγωγή στο Υπνωτήριο ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης των ωφελούμενων και απόφαση της επιστημονικής επιτροπής που θα αξιολογήσει τον ωφελούμενο και το αίτημα του. Επιπλέον απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ένταξης προς τον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 4. Βασικές ιατρικές εξετάσεις
  1. Παθολογική εξέταση και αιματολογικές, βιοχημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις για σοβαρά μεταδιδόμενα νοσήματα
  2. Ακτινογραφία θώρακος για φυματίωση ( F + P )
  3. Δερματολογική εξέταση, για μεταδοτικές ασθένειες
  4. Ψυχιατρική εκτίμηση, για την πιστοποίηση της δυνατότητας συμβίωσης με άλλα άτομα
  5. Παιδιατρική γνωμάτευση στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά.
 5. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου Οικονομικού Έτους, ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατάθεσης φορολογικής δήλωσης από τα ΚΕΠ
 7. Αποδοχή και υπογραφή του συμφωνητικού διαμονής
 8. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται αποδοχή των όρων του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
 9. Αντίγραφο του Ε9
 10. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Την αρμοδιότητα για τη διαχείριση των αιτημάτων στέγασης φέρει η Επιτροπή Διοίκησης. Παραπομπές προς την Επιτροπή Διοίκησης μπορούν να πραγματοποιούν: τα επιστημονικά στελέχη του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. (κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι), η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου, η Κοινωνική υπηρεσία των δύο νοσοκομείων, άλλοι κοινωνικοί φορείς και πολίτες του Δήμου Ιωαννιτών.

Την αξιολόγηση των αιτημάτων για την εισαγωγή ατόμων στο Υπνωτήριο αναλαμβάνει η Επιτροπή Διοίκησης, βάσει των κριτηρίων που έχει ορίσει.

Οι πόροι του Υπνωτηρίου προέρχονται από:

 1. Δωρεές προϊόντων και χορηγίες τοπικών επιχειρήσεων
 2. Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 3. Προμήθειες του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
 4. Επιχορήγηση του Δήμου Ιωαννιτών
 5. Δωρεές προϊόντων και χορηγίες άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα, ΝΠΙΔ, της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας κ.α.
 6. Δωρεές ή χορηγίες πολιτών
 7. Κάθε προσφορά που γίνεται αφιλοκερδώς και έχει νόμιμη προέλευση
 • Συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Χατζηκώνστα» (συνοδεία φιλοξενούμενων για διεκπεραίωση ιατρικών εξετάσεων και νοσηλεία) αλλά και συνεργασία με τα Δημοτικά ιατρεία Αλληλεγγύης «Νίκος Σκοπούλης».
 • Συνεργασία με κρατικούς και μη φορείς, με στόχο την κοινωνικο- επαγγελματική αποκατάσταση των αστέγων
 • Συμμετοχή στο ελληνικό δίκτυο για το δικαίωμα στη στέγη
 • Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό δίκτυο για το δικαίωμα στη στέγη
 • Πλαίσιο εκπαίδευσης για φοιτητές συναφών επιστημονικών αντικειμένων
 • Συνεργασία με φορείς που έχουν παρόμοιους καταστατικούς σκοπούς, όπως την Εκκλησία της Ελλάδος, τον Ελληνικό
 • Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.), μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους συλλόγους με συναφή δραστηριότητα

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Εγκαταστάσεις ΚΕΚΩΠ (Λιμνοπούλα)

Τηλ: 2651073277

Υπνωτήριο Αστέγων

Εγκαταστάσεις ΚΕΚΩΠ (Λιμνοπούλα)

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου για να εστιάσετε στο σημείο ενδιαφέροντος και τις ετικέτες «Χάρτης» και «Δορυφόρος» για να αλλάξετε τη μορφή παρουσίασης του χάρτη

ΕΣΠΑ