pharfmacy-icon

Κοινωνικό Φαρμακείο

Το Κοινωνικό Φαρμακείο αποτελεί μια δράση του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» Ν.Π.Δ.Δ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Ιωαννιτών, που έχει σκοπό τη φαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων απόρων και αναξιοπαθούντων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτό το Κοινωνικό Φαρμακείο θα παρέχει δωρεάν φάρμακα.

optiki-taytotita-koinoniko-pantopoleio-farmakeio-2020

Στόχος

Πρωταρχικός σκοπός της δομής αυτής είναι η σύγκλιση των προσπαθειών, όσο το δυνατόν περισσοτέρων κοινωνικών φορέων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως είναι οι ανασφάλιστοι και οι μετανάστες για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης αυτού όπου είναι απαραίτητο, ώστε το διάστημα που είναι ανασφάλιστοι να έχουν πλήρη φαρμακευτική κάλυψη.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο στηρίζεται στη φιλοσοφία του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας, αλλά και στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινωνίας καθώς και στην υποστήριξη των τοπικών φορέων.

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. αναπτύσσει συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ιωαννίνων, τα δύο Νοσοκομεία της Πόλης μας, τα Κέντρα Υγείας, τις ΤΟ.Μ.Υ., τα Κοινωνικά Φαρμακεία άλλων Δήμων και το Περιφερειακό τμήμα Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο χώρος λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ.), επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου αρ. 11.. Το Κοινωνικό Φαρμακείο στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τον σκοπό αυτό. Τις ώρες που δεν λειτουργεί το Κοινωνικό Φαρμακείο οι εγκαταστάσεις ασφαλίζονται με ευθύνη των απασχολούμενων σε αυτό υπαλλήλων.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί καθημερινά 8.00 έως 14.00.

Η παραλαβή των προσφερόμενων από τους πολίτες φαρμάκων γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 έως 14.00 στο Κοινωνικό Φαρμακείο, από τον αρμόδιο υπάλληλο του Νομικού Προσώπου. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των προσφερομένων φαρμάκων στο χώρο του Κοινωνικού Φαρμακείου, η συλλογή τους θα γίνεται από υπάλληλο και με αυτοκίνητο που θα διαθέτει ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. είτε θα παραδίδονται στην Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο δεν θα διαθέτει τις κατηγορίες φαρμάκων που υπάγονται στο Νόμο 3459/2006 (φάρμακα ειδικής συνταγογράφησης, όπως και τα Νοσοκομειακά φάρμακα).

Χορήγηση ειδικής κάρτας παροχών υγείας – Διαδιακασία

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κοινωνικό Φαρμακείο είναι εντελώς δωρεάν.

Δικαιούχοι των υπηρεσιών του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι οι κάτοχοι της Ειδικής Κάρτας Παροχών Υγείας που εκδίδεται από τον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. Η κάρτα αυτή παρέχεται σε δημότες ή μόνιμους κατοίκους της πόλης, σε μετανάστες αλλά και σε κατοίκους των άλλων δήμων του Νομού εφόσον δεν λειτουργούν σ’ αυτούς αντίστοιχες δομές, σύμφωνα με ειδικώς καθορισμένα κριτήρια (άρθρο 7), τα οποία αξιολογούνται από την Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας.

Σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις η Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας είναι δυνατόν να χορηγεί είδη του Κοινωνικού Φαρμακείου με απόφασή της ή με απόφαση του Προέδρου του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α..
Η Ειδική Κάρτα Παροχών Υγείας είναι ανώνυμη, έχει τον αριθμό μητρώου του δικαιούχου και το αντίστοιχο barcode και έχει ισχύ για έξι μήνες. Στη λήξη της ισχύος της επαναξιολογείται από μηδενική βάση. Η Ειδική Κάρτα Παροχών Υγείας ισχύει για έξι μήνες, ώστε να είναι δυνατή η έρευνα και εξέταση τυχόν μεταβολών της αρχικής κατάστασης των δικαιούχων. Ανανέωση της παροχής κάθε δικαιούχου δύναται να εγκριθεί, εφόσον η Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας το κρίνει απαραίτητο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά δικαιούχων:

 1. Αίτηση με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προς το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Ιωαννιτών
 2. Βεβαίωση ασφαλιστικών ταμείων ότι είναι ανασφάλιστος
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 5. Έκθεση κοινωνικής έρευνας από Κοινωνικούς Επιστήμονες του ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
 6. Αντίγραφα των εντύπων Ε1 και Ε9
 7. Εκκαθαριστικό την Εφορίας του τελευταίου έτους
 8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 9. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου Δημόσιου φορέα, που πιστοποιεί το πρόβλημα υγείας και το τυχόν ποσοστό αναπηρίας
 10. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, εφόσον πρόκειται για ανέργους
 11. Νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής, εφόσον πρόκειται για μετανάστες
 12. Οι ασφαλισμένοι με οικονομικά προβλήματα αποδεικνύουν την οικονομική τους κατάσταση με πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας που εκδίδει η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου

Για την παροχή της Ειδικής Κάρτας Παροχών Υγείας εξετάζονται σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

1. Ασφαλιστικά δικαιώματα

Για να είναι κάποιος δικαιούχος της Ειδικής Κάρτας Παροχών Υγείας, θα πρέπει να είναι ανασφάλιστος ή να μην έχει δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης.

2. Ετήσιο εισόδημα

Εξετάζεται το ετήσιο καθαρό εισόδημα εκάστου δικαιούχου, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας:

Μέλη Οικογένειας: Εισόδημα:
1 άτομο έως 6.000 ευρώ
2 άτομα έως 7.500 ευρώ
3 άτομα έως 9.000 ευρώ
4 άτομα έως 10.500 ευρώ
5 άτομα και άνω έως 12.000 ευρώ

Άτομα με αναπηρία 67% και άνω προσαύξηση 10% στα ανωτέρω ποσά.

3. Εργασία – επαγγελματική κατάσταση:

Εξετάζονται η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου ή των μελών της οικογένειας του δικαιούχου, ο οποίος μπορεί να είναι:
• Άνεργος
• Εργαζόμενος

4. Οικονομική και περιουσιακή κατάσταση:

Εξετάζονται οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου ή των μελών της οικογενείας του δικαιούχου και του φιλοξενούντος αυτόν.

5. Στέγαση:

Εξετάζονται οι κάτωθι συνθήκες στέγασης:
• Άστεγος
• Σε ενοίκιο
• Φιλοξενούμενος
• Ιδιοκατοίκηση
• Δωρεάν παραχώρηση

Εξετάζονται επίσης και οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου και της οικογένειάς του. Σε ειδικές περιπτώσεις αιτούντων, η αίτηση τους ελέγχεται κατά περίπτωση.

6. Υπηκοότητα – Νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα.

α) Σε περίπτωση μεταναστών με ελληνική ταυτότητα, αν δεν είναι δημότες, με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
β) Σε περίπτωση μεταναστών από οποιαδήποτε αιτία (οικονομική, πολιτική κλπ), εξετάζεται η νόμιμη παραμονή τους, με έλεγχο των νομιμοποιητικών τους εγγράφων (διαβατήριο, άδεια παραμονής κλπ).

Πόροι του Κοινωνικού Φαρμακείου

Οι πόροι του Κοινωνικού Φαρμακείου προέρχονται από:

 1. Δωρεές φαρμάκων και ιατροφαρμακευτικού υλικού από πολίτες και επιχειρήσεις
 2. Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 3. Προμήθειες του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
 4. Επιχορήγηση του Δήμου Ιωαννιτών
 5. Δωρεές φαρμάκων, ιατροφαρμακευτικού υλικού και χορηγίες άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας κ.α.
 6. Κάθε προσφορά που γίνεται αφιλοκερδώς και έχει νόμιμη προέλευση

Για τη διαχείριση του Κοινωνικού Φαρμακείου ορίζεται αρμόδιος υπάλληλος του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., ο οποίος συνεπικουρείται από την Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας. Η Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας αποτελείται από 3 μέλη που ορίζονται από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α..

Το Κοινωνικό Φαρμακείο στηριζόμενο στην φιλοσοφία της χρηστής διοίκησης τηρεί:

α. Βιβλίο αποθήκης, όπου καταγράφονται τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα φάρμακα
β. Μητρώο δικαιούχων με αντίγραφα των δικαιολογητικών εκάστου
γ. Αρχείο δελτίων αποστολής και παράδοσης προϊόντων στους δικαιούχους

Ο αρμόδιος υπάλληλος τηρεί στατιστικά στοιχεία λειτουργίας καθώς και αναλυτική κατάσταση δικαιούχων με υπογραφές παραλαβής των προϊόντων από αυτούς και εκδίδει συνοδευτική βεβαίωση ανά δικαιούχο με υπογραφή του για τα φάρμακα που παραλαμβάνει.

 1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους, τους εθελοντές, τους άλλους δικαιούχους και τους χώρους του Κοινωνικού Φαρμακείου
 2. Οι δικαιούχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την φύλαξη της κάρτας που τους διατίθεται από τον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
 3. Η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στον δικαιούχο και απαγορεύεται η μεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
 4. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν την κάρτα αποκλειστικά και μόνο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δομών
 5. Υγείας του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. Η χρήση της απαγορεύεται σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία
 6. Η παραλαβή φαρμάκων από το Κοινωνικό Φαρμακείο γίνεται με ιατρική γνωμάτευση που ορίζει την απαιτούμενη θεραπευτική αγωγή
 7. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας
 8. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό δικαιολογητικό ζητηθεί από την Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας
 9. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Κοινωνικού Φαρμακείου για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες
 10. Με το πέρας του ανωτέρω διαστήματος θα ενεργείται επανέλεγχος των δικαιολογητικών εκάστου δικαιούχου από την Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας

Διαδικασία διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας ή το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την διακοπή της συγκεκριμένης παροχής σε οποιοδήποτε δικαιούχο αν:

 • Παραβαίνει τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας
 • Δημιουργεί πρόβλημα στους εργαζόμενους, στους εθελοντές ή στους συνδικαιούχους
 • Δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών
 • Προβεί σε παράνομες ενέργειες
 • Εξαντλήσει την ημερομηνία που έχει δικαίωμα για τις παραπάνω παροχές ή δεν έχει εγκριθεί η επανένταξή του στις δομές μετά από αίτησή του

Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει την ακύρωση της Ειδικής Κάρτας Παροχών Υγείας και την απαγόρευση της εισόδου στους χώρους των Δομών Υγείας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 (εντός ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ)

Τηλ: 2651304761

Fax: 2651304758

Κοινωνικό Φαρμακείο

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 (εντός ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ)

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου για να εστιάσετε στο σημείο ενδιαφέροντος και τις ετικέτες «Χάρτης» και «Δορυφόρος» για να αλλάξετε τη μορφή παρουσίασης του χάρτη