vegetables-icon

Δημοτικοί Λαχανόκηποι

Οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι Αλληλεγγύης του Δήμου Ιωαννιτών αποτελούν μια δράση του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. που έχει σκοπό να βοηθήσει κυρίως τις ευπαθείς ομάδες της πόλης δια της παραχώρησης προς καλλιέργεια τεμαχίου 50-70 τ.μ..

Στόχος

Πρωταρχικός σκοπός της δομής των Δημοτικών Λαχανόκηπων είναι η υποστήριξη, διευκόλυνση και κάλυψη των αναγκών σε κηπευτικά, ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως απόρων, κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων, ανέργων, μονογονεικών οικογενειών, πολυτέκνων και πολιτών με χαμηλά εισοδήματα. Για το σκοπό αυτό διαμορφώνονται κήποι 50-70 τ.μ. σε ειδικό χώρο που παραχώρησε ο Δήμος Ιωαννιτών στην περιοχή «Βοιδολίβαδο» της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίου.

Σκοπός του εγχειρήματος πέρα από την στήριξη των αδύναμων συμπολιτών είναι και η κοινωνικοποίηση του ατόμου, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, η απασχόληση σε δημιουργικές δραστηριότητες, η ευκαιρία για άσκηση και αναψυχή. Παράλληλα, και η στήριξη του Δημοτικού Καταστήματος Αλληλεγγύης με την παροχή του 10% της παραγωγής για τις ανάγκες των ωφελούμενων συμπολιτών μας.

Διοίκηση – Διαχείρηση

Η διαχείριση των Δημοτικών Λαχανόκηπων ενεργείται από αρμόδιο υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. και υπεύθυνος για την λειτουργία τους είναι η Επιτροπή Διοίκησης των Δημοτικών Λαχανόκηπων.

Η Επιτροπή Διοίκησης ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. είναι 3μελής και αποτελείται από 2 πολίτες και 1 μέλος του Δ.Σ.

Η Επιτροπή Διοίκησης είναι επιφορτισμένη με το καθήκον της επίβλεψης της λειτουργίας των Δημοτικών Λαχανόκηπων, την ευθύνη της παραχώρησης σε δικαιούχους των τεμαχίων και ανά 6μηνο υποχρεούται να παρουσιάζει στο Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό των Δημοτικών Λαχανόκηπων.

Η απόφαση αυτή αναρτάται στη ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών και του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. Η Επιτροπή Διοίκησης μετά την συμπλήρωση του 1ου χρόνου επανεξετάζει τα δικαιολογητικά των καλλιεργητών και έχει την δυνατότητα να τους καλεί για επικαιροποίηση αυτών.

Η Επιτροπή Διοίκησης ορίζει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών κάθε χρόνο, τα οποία εξετάζει εντός 15 ημερών από την λήξη της προθεσμίας. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους. Σε περίπτωση ταύτισης δικαιολογητικών π.χ. περίπου το ίδιο εισόδημα, βάση εκκαθαριστικού θα γίνεται δημόσια κλήρωση.

Η Επιτροπή Διοίκησης φροντίζει για την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας και εξετάζει τυχόν αναφορές παράβασης των όρων και αποφασίζει για την αποβολή ή μη των συγκεκριμένων καλλιεργητών.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διοίκησης θα λαμβάνονται με πλειοψηφία και θα εκτελούνται από αυτή.

Οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι Ιωαννίνων λειτουργούν για τους δικαιούχους καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή). Η λειτουργία του χώρου δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με τις συνθήκες χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος, με την προϋπόθεση της έγκαιρης ενημέρωσης των δικαιούχων με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης των Δημοτικών Λαχανόκηπων.

Προϋποθέσεις Δικαιούχων Δημοτικών Λαχανόκηπων –Διαδικασία

Τα τεμάχια που εκχωρούνται για τη δημιουργία των Δημοτικών Λαχανόκηπων είναι εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός των δικαιούχων καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης.

Οι δικαιούχοι των Δημοτικών Λαχανόκηπων είναι δημότες Ιωαννίνων άνεργοι, μονογονεικές οικογένειες, πολύτεκνοι, πολίτες με τα χαμηλότερα εισοδήματα, χαμηλοσυνταξιούχοι.

Δεν δικαιούνται της παραχώρησης λαχανόκηπου κάτοχοι αγροτεμαχίων στα όρια του Δήμου Ιωαννιτών . Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πλευράς των δημοτών μεγαλύτερης προσφοράς θα γίνεται με μοριοδότηση. Η μοριοδότηση θα λαμβάνει υπόψη τη διάρκεια της ανεργίας, το οικογενειακό εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση. Θα διανέμεται μόνο ένα τεμάχιο ανά οικογένεια. Απαγορεύεται η παραχώρηση του τεμαχίου σε τρίτο πρόσωπο.

Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημιάς, κλοπής ή ατυχήματος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά δικαιούχων:

 1. Αίτηση του Ν.1599/1986 με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προς το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Ιωαννιτών
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής
 4. Εκκαθαριστικό της εφορίας του τελευταίου έτους Αντίγραφο Ε1 και Ε9 του δικαιούχου
 5. Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου (εφόσον υπάρχει)
 6. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας, εφόσον πρόκειται για ανέργους

Για την  παραχώρηση λαχανόκηπου εξετάζεται από την επιτροπή Διοίκησης συσωρευτικά τα κάτωθι κριτήριο:

 1. Εντοπιότητα (μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Ιωαννιτών)
 2. Ετήσιο εισόδημα (Εξετάζεται το ετήσιο καθαρό εισόδημα εκάστου δικαιούχου, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας:

Μέλη Οικογένειας:          Εισόδημα:

1 άτομο                  έως    10.000 ευρώ

2 άτομα                  έως    13.000 ευρώ

3 άτομα                  έως    15.000 ευρώ

4 άτομα                  έως    17.000 ευρώ

5 άτομα και άνω     έως    19.000 ευρώ

Άτομα με αναπηρία 67% και άνω προσαύξηση 10% στα ανωτέρω ποσά.

 1. Οικογενειακή κατάσταση
 2. Εργασία –επαγγελματική κατάσταση
 3. Οικονομική και Περιουσιακή κατάσταση

Οι πόροι των Δημοτικών Λαχανικών προέρχονται από :

 1. Δωρεές πολιτών και επιχειρήσεων
 2. Προμήθειες του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
 3. Επιχορήγηση του Δήμου Ιωαννιτών
 4. Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 5. Δωρεές και χορηγίες άλλων φορέων του Δημοσίου τομέα, ΝΠΙΔ, της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας κ.α.
 6. Κάθε προσφορά που γίνεται αφιλοκερδώς και έχει νόμιμη προέλευση.

Περιγραφή των  Δημοτικών Λαχανόκηπων

Διατίθεται έκταση στη θέση «Βοιδολίβαδο» της δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίου όπου θα δημιουργηθούν τεμάχια 50-70 τμ έκαστο με διαδρόμους προσέγγισης, παροχή νερού με σύστημα άρδευσης με λάστιχα για κάθε λαχανόκηπο, οριοθέτηση των τεμαχίων και περίφραξη του χώρου.

Παρέχεται επιστημονική στήριξη από γεωπόνο. Στόχος είναι η παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

Υποχρεώσεις Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαμορφώσει τον χώρο ανάπτυξης των Δημοτικών Λαχανόκηπων και ειδικότερα φροντίζει τα εξής:

 1. Παροχή νερού για άρδευση
 2. Εγκατάσταση WC, παροχή πόσιμου νερού
 3. Περίφραξη του χώρου
 4. Γενικές καλλιεργητικές φροντίδες εδάφους πριν την εγκατάσταση των δικαιούχων
 5. Φωταγώγηση του χώρου
 6. Παροχή συμβουλών που αφορούν σε πρακτικές και μεθόδους σε σχέση με τους τρόπους βιολογικής καλλιέργειας από ειδικό επιστήμονα.
 7. Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια υλικών ή εργαλείων που κάποιος αφήσει αφύλακτα στο χώρο των Δημοτικών Λαχανόκηπων
 8. Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. δεν φέρει καμία ευθύνη για κλοπές, καταστροφές στην ιδία καλλιέργεια
 9. Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. θα αναλάβει την φύλαξη του χώρου εφόσον βρεθούν πόροι χρηματοδότησης για την πρόσληψη φύλακα – επόπτη στον χώρο
 10. Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα να διοργανώνει στο χώρο των Δημοτικών Λαχανόκηπων εκδηλώσεις ανοιχτές στο ευρύ κοινό

Οι δικαιούχοι που θα εγκατασταθούν μετά την επιλογή τους από την επιτροπή διοίκησης θα υπογράφουν πρωτόκολλο  εγκατάστασης από το οποίο  θα απορρέουν οι εξής υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Α. Υποχρεώσεις

 • Υπογράφουν αντίγραφο του Κανονισμού Λειτουργίας με δήλωση αποδοχής και τήρησής του.
 • Παραλαμβάνουν κλειδί της κεντρικής εισόδου του χώρου , το οποίο με δική τους δαπάνη κατασκευάζουν (αντικλείδι) και φροντίζουν για το κλείδωμα την κεντρικής εισόδου κατά την αποχώρησή τους.
 • Οι Δημοτικοί  Λαχανόκηποι θα καλλιεργούνται αποκλειστικά από τον αιτούντα με την βοήθεια των οικείων του.
 • Η καλλιέργεια θα είναι αποκλειστικά για κηπευτικά προϊόντα.
 • Δεν επιτρέπετε η εκτροφή οποιοδήποτε ζώου στους Δημοτικούς Λαχανόκηπους ,όπως και η επίσκεψη οικιακών ζώων.
 • Δεν επιτρέπετε  εναπόθεση υλικών τα οποία μολύνουν τον χώρο (τελάρα, τζάμια, ντουλάπες, τραπέζια, καρέκλες, καυσόξυλα, υλικά από νάιλον –PVC, υλικά οικοδομών) και προϊόντων επικίνδυνων τόσο για τον ίδιο όσο και για του γείτονες και γενικά που είναι εις βάρος της αισθητικής του χώρου.
 • Δεν επιτρέπεται το κάψιμο των υλικών.
 • Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου στον χώρο.
 • Η φύλαξη της καλλιέργειας είναι ευθύνη των καλλιεργητών.
 • Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση στην φυσική βλάστηση του χώρου.
 • Οι καλλιεργητές φροντίζουν  για την καθαριότητα του χώρου.
 • Οι καλλιεργητές καθαρίζουν τον χώρο στον οποίο θα καλλιεργούν από τα υπολείμματα της καλλιέργειάς τους και θα παραδίδουν τον χώρο στην κατάσταση που τον βρήκανε.
 • Τα υπολείμματα της καλλιέργειας τοποθετούνται σε κάδους κομποστοποίησης , εφόσον  ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. τοποθετήσει τέτοιους.
 • Δεν θα χρησιμοποιούν χημικά σκευάσματα για την καταπολέμηση των ζιζανίων και εδαφιοβελτιωτικά  λιπάσματα με χημική σύνθεση. Επιτρέπεται η χρήση μόνον οργανικών υλικών(κοπριάς ή εγκεκριμένων βιολογικών εδαφιοβελτιωτικών)
 • Δεν επιτρέπεται η πώληση των αγαθών που παράγονται στους  Δημοτικούς Λαχανόκηπους.
 • Αποδίδουν το 10% της παραγωγής τους στο Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
 • Δεν επιτρέπεται η φύτευση και καλλιέργεια πολυετών φυτών και οπωροφόρων δέντρων (αμπέλι-δέντρα κάθε είδους), καθώς και φυτών με υψηλό κορμό (καλαμπόκι ή ηλίανθος) τα οποία θα δημιουργούν προβλήματα στους γείτονες.
 • Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση  οποιαδήποτε κατασκευής στον χώρο με εξαίρεση την κατασκευή μικρού θερμοκηπίου, μέχρι ενός μέτρου ύψος και μικρού ερμαρίου για την φύλαξη κάποιων εργαλείων.

Β. Δικαιώματα

 • Οι καλλιεργητές μπορούν να εισηγούνται στον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. την διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού  χαρακτήρα με την εξασφάλιση πόρων για αποκλειστική διάθεσή τους για την βελτίωση των συνθηκών στους χώρους  καλλιέργειας με εθελοντική εργασία, είτε για την ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων σε συνεργασία με τον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
 • Οι καλλιεργητές μπορούν να χρησιμοποιούν μόνιμες, πλην όμως καλαίσθητες προσθήκες κάλυψης του εδάφους για την καλλιέργεια πρώιμων ποικιλιών λαχανικών (θερμοκήπιο) ή την δημιουργία φυτωρίων.
 • Επιτρέπεται η φύτευση καλλωπιστικών φυτών στους κοινόχρηστους χώρους, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο των Δημοτικών Λαχανόκηπων.

Οι καλλιεργητές έχουν το δικαίωμα χρήσης των κοινόχρηστων χώρων της συνολικής έκτασης για αναψυχή με τους οικείους τους  υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν τον χώρο  καθαρό  και δεν ενοχλούν με την συμπεριφορά τους.

Χρονική Διάρκεια εγκατάστασης Δικαιούχων

 • Οι δικαιούχοι που θα επιλεγούν, εγκαθίστανται στους Δημοτικούς Λαχανόκηπους για δύο έτη με δικαίωμα εκ μέρους του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. της ανανέωσης της παραμονής τους για ένα έτος ακόμη, εφόσον έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα με επικαιροποιημένα δικαιολογητικά
 • Κάθε χρόνο, στο διάστημα του διμήνου Φεβρουαρίου –Μαρτίου η Επιτροπή Διοίκησης προβαίνει σε δημόσια ανακοίνωση παραλαβής νέων αιτήσεων. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους πολίτες, η επιτροπή εξετάζει τις νέες αιτήσεις αλλά και των ήδη εγκατεστημένων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ανανέωση της παραμονής τους για δεύτερο έτος
 • Οι ήδη εγκατεστημένοι καλλιεργητές είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν τον κήπο τους σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η αίτηση ανανέωσης της παραπομπής τους στους Δημοτικούς Λαχανόκηπους, μετά από δημοσιοποίηση του πίνακα των νέων δικαιούχων. Ο Δήμος δεν φέρνει ουδεμία ευθύνη εάν με την λήξη του δικαιώματος καλλιέργειας υπάρχουν στον χώρο αναπτυσσόμενα λαχανικά.

Λόγοι αποβολής καλλιεργητών από τους Δημοτικούς Λαχανόκηπους

Η αρμόδια Επιτροπή Διοίκησης δύναται να αποφασίσει την αποβολή καλλιεργητών, μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου, συζητώντας την καταγγελία παρουσία των καλλιεργητών από τους οποίους έχει αυτή συνταχθεί.

Η Επιτροπή Διοίκησης έχει δικαίωμα να αποφασίζει την διακοπή του δικαιώματος καλλιέργειας των Δημοτικών Λαχανόκηπων όταν συντρέχουν οι κάτωθι λόγοι:

 1. Εγκατάλειψη της καλλιέργειας του λαχανόκηπου για διάστημα μεγαλύτερο από δύο μήνες χωρίς επίκληση σοβαρού λόγου.
 2. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας για τους δικαιούχους.
 3. Όταν τελειώσει το δικαίωμα καλλιέργειας (μετά από δύο έτη) και είτε δε γίνεται αίτηση επανένταξης, είτε δεν ανανεώνεται το δικαίωμα καλλιέργειας από την Επιτροπή Διοίκησης.
 4. Όταν δημιουργείται προβλήματα με την συμπεριφορά του δικαιούχου σε υπαλλήλους των Δημοτικών Λαχανόκηπων ή σε συνδικαιούχους.

Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει την διαγραφή του δικαιούχου από το πρόγραμμα των Δημοτικών Λαχανόκηπων, καθώς και της απαγόρευσης της εισόδου του στους χώρους αυτών.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Βοϊδολίβαδο Σταυρακίου

Τηλ: 2651054266

Δημοτικοί Λαχανόκηποι

Βοϊδολείβαδο Σταυρακίου

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου για να εστιάσετε στο σημείο ενδιαφέροντος και τις ετικέτες «Χάρτης» και «Δορυφόρος» για να αλλάξετε τη μορφή παρουσίασης του χάρτη