shop-icon

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτελεί μία δράση του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» Ν.Π.Δ.Δ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Ιωαννιτών με σκοπό να βοηθήσει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της πόλης, δια της προσφοράς ειδών πρώτης ανάγκης σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων.

Στόχος

Πρωταρχικός σκοπός της δομής είναι η σύγκλιση των προσπαθειών όσο το δυνατόν περισσότερων κοινωνικών φορέων με στόχο την υποστήριξη, διευκόλυνση και κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού όπως απόρων, κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων, νομίμων μεταναστών κλπ, για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στηρίζεται στην φιλοσοφία του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας και επαφίεται και στην ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας καθώς και στην υποστήριξη των επιχειρήσεων. Παράλληλα δίνεται έμφαση στον γενικότερο αφουγκρασμό των αναγκών όσων στηρίζονται στην προσπάθεια του Κοινωνικού Παντοπωλείου και στην προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη με τον σκοπό να καταφέρουν εν τέλει να στηριχθούν στις δυνάμεις τους. Προϊόντος του χρόνου θα παρατηρείται εναλλαγή των κοινωνικά ευπαθών ομάδων που θα απευθύνονται στις υπηρεσίες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, με σκοπό να ξεπεραστούν οι δυσάρεστες οικονομικές καταστάσεις που επηρεάζουν τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και να βοηθηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι.

Ο χώρος λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ.), επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου αρ. 11.

Το Παντοπωλείο στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τον σκοπό αυτό. Τις ώρες που δεν λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο οι εγκαταστάσεις του ασφαλίζονται με ευθύνη των απασχολούμενων σε αυτό υπαλλήλων.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί, για τους δικαιούχους, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 10.00 έως 13.00. Η λειτουργία του χώρου δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με τις συνθήκες, ( π.χ. διανομή προϊόντων μέσω της διαδικασίας του έτοιμου πακέτου) χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση του παρόντος, με την προϋπόθεση της έγκαιρης ενημέρωσης των ατόμων που εξυπηρετούνται από αυτό, με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Η παραλαβή των προσφερόμενων από τους πολίτες ειδών γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 έως 14.00 σε ειδικό χώρο παραλαβής στο χώρο του ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι., από τον αρμόδιο υπάλληλο του Νομικού Προσώπου και σε κάθε δωρητή δίδεται απόδειξη παραλαβής των ειδών που προσφέρει στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των προσφερομένων ειδών στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, η συλλογή τους θα γίνεται από υπάλληλο και με αυτοκίνητο που θα διαθέτει η υπηρεσία.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρέχει είδη πρώτης ανάγκης, κυρίως τρόφιμα και μη ευπαθή προϊόντα, όπως είδη καθαριότητας και είδη υγιεινής, σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρέχει επίσης μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακής χρήσης, ηλεκτρικά είδη, παιχνίδια, βιβλία και ότι άλλο προέρχεται από δωρεές συμπολιτών και φορέων, με την προϋπόθεση ότι έχουν ελεγχθεί και βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός των δικαιούχων καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης.
Δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι οι κάτοχοι της Ειδικής Κάρτας Κοινωνικών Παροχών που εκδίδεται από τον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. Η κάρτα αυτή παρέχεται σε δημότες και μόνιμους κατοίκους της πόλης, σύμφωνα με ειδικώς καθορισμένα κριτήρια (άρθρο 7), τα οποία αξιολογούνται από την Επιτροπή Διοίκησης του Παντοπωλείου. Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε δικαιούχου, οι οποίες αξιολογούνται από την Επιτροπή Διοίκησης βάσει των κριτηρίων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 7 του παρόντος, καθορίζεται συγκεκριμένο όριο πόντων για κάθε δικαιούχο. Οι πόντοι κάθε διατιθέμενου είδους, το όριο των πόντων ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας κάθε δικαιούχου και το όριο των ποσοτήτων κάθε είδους ανά μήνα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α..

Η Ειδική Κάρτα Κοινωνικών Παροχών έχει ισχύ για έξι μήνες. Στη λήξη της ισχύος της επαναξιολογείται από μηδενική βάση. Οι δικαιούχοι εναλλάσσονται ανά έξι μήνες (6), ώστε να είναι δυνατή η έρευνα και εξέταση τυχόν μεταβολών στην αρχική τους κατάσταση.

Σε εξαιρετικές και έκτακτες περιπτώσεις η Επιτροπή Διοίκησης έχει το δικαίωμα λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα αποθέματα της δομής,

α) να προσφέρει έκτακτα πακέτα τροφίμων, σε μη δικαιούχους της δομής, π.χ. ωφελούμενοι διάφορων προγραμμάτων όπως (ΚΕΑ, ΤΕΒΑ), για όσο χρονικό διάστημα το κρίνει απαραίτητο, έπειτα από αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης (προσκομίζοντας από τους δικαιούχους όποια δικαιολογητικά ζητηθούν) και οπωσδήποτε έπειτα από πραγματοποίηση Κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικούς Επιστήμονες της δομής.

β) να προσφέρει έκτακτα πακέτα τροφίμων, σε πολίτες που ανήκουν σε άλλους οικείους δήμους, όπου δεν λειτουργεί παρόμοια δομή, με την προϋπόθεση να παραλαμβάνει ο ίδιος ή κάποιος εκπρόσωπός του, το πακέτο τροφίμων. Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι η Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από το Δήμο όπου ανήκει ο ενδιαφερόμενος.

Οι αιτούντες χορήγησης της Κάρτας Κοινωνικών Παροχών που απορρίπτονται, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός δέκα πέντε ημερών από την ημέρα λήψης της απόφασης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά δικαιούχων:

 1. Αίτηση ένταξης στη δομή του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. – Κοινωνικό Παντοπωλείο
 2. Φωτοαντίγραφα Δελτίων Αστυνομικής Ταυτοτήτων όλων των ενήλικων μελών
 3. Λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Εκκαθαριστικά Σημειώματα, Ε1 και Ε9 (εφόσον καταβάλλονται) όλων των ενήλικων μελών
 6. Μισθωτήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση ενοικίου) ή το τελευταίο ΕΤΑΚ /ΕΝΦΙΑ (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης, παραχώρησης ή φιλοξενίας)
 7. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.
 8. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής και ποσοστό αναπηρίας (αν πρόκειται για άτομο Α.Μ.Ε.Α)
 9. Τραπεζικό έγγραφο βεβαίωσης δανειακής σύμβασης
 10. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συμμετέχει ο υποψήφιος ωφελούμενος σε άλλα Κοινωνικά προγράμματα (πχ. Συσσίτια Εκκλησίας, Δικαιούχος Κάρτα Αλληλεγγύης Σίτισης, Προγράμματα Ερυθρού Σταυρού)
 11. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (για τους μη Δημότες)
 12. ΕΤΑΚ από το υποθηκοφυλακείο της χώρας γέννησης (σε περίπτωση μεταναστών)
 13. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για το αν υπάρχει σύνταξη στη χώρα γέννησης (σε περίπτωση μεταναστών ή ομογενών άνω των 51 ετών)
 14. Έκθεση κοινωνικής έρευνας από κοινωνικό επιστήμονα του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α..

Για την χορήγηση της Ειδικής Κάρτας Κοινωνικών Παροχών εξετάζονται σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

1. Ετήσιο εισόδημα (Βασικό κριτήριο)

Εξετάζεται το ετήσιο καθαρό εισόδημα εκάστου δικαιούχου, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας:
Μέλη Οικογένειας: Εισόδημα:
1 άτομο έως 6.000 ευρώ
2 άτομα έως 7.500 ευρώ
3 άτομα έως 9.000 ευρώ
4 άτομα έως 10.500 ευρώ
5 άτομα και άνω έως 12.000 ευρώ

 • Άτομα με αναπηρία 67% και άνω προσαύξηση 10% στα ανωτέρω ποσά.
 • Δυνατότητα προσαύξησης έως και 1000 ευρώ ανά κατηγορία στα ανωτέρω ποσά, όπου κρίνεται απαραίτητο, αιτιολογώντας το πάντα, με βάση την Κοινωνική Έκθεση των Κοινωνικών Επιστημόνων.

2. Οικογενειακή κατάσταση.

Εξετάζονται οι κάτωθι κατηγορίες:
• Πολύτεκνες οικογένειες
• Μονογονεϊκές οικογένειες
• Μοναχικά άτομα
• Οικογένειες με ανήλικα τέκνα.
• Οικογένειες χωρίς τέκνα

3. Εργασία – επαγγελματική κατάσταση:

Εξετάζονται η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου ή των μελών της οικογένειας του δικαιούχου, ο οποίος μπορεί να είναι:
• Άνεργος.
• Συνταξιούχος
• Εργαζόμενος

4. Οικονομική και περιουσιακή κατάσταση.

Εξετάζονται οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου ή των μελών της οικογενείας του δικαιούχου και του φιλοξενούντος αυτόν.

5. Στέγαση.

Εξετάζονται οι κάτωθι συνθήκες στέγασης:
• Σε ενοίκιο
• Φιλοξενούμενος (σε ξενώνα, σε σπίτι).
• Άποροι.
• Ιδιοκατοίκηση.
• Δωρεάν παραχώρηση

Εξετάζονται επίσης και οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου και της οικογένειάς του. Σε ειδικές περιπτώσεις αιτούντων, η αίτηση τους ελέγχεται κατά περίπτωση.

6. Υπηκοότητα – Νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα.

α) Σε περίπτωση μεταναστών με ελληνική ταυτότητα, αν δεν είναι δημότες, με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
β) Σε περίπτωση μεταναστών από οποιαδήποτε αιτία (οικονομική, πολιτική κλπ), εξετάζεται η νόμιμη παραμονή τους, με έλεγχο των νομιμοποιητικών τους εγγράφων (διαβατήριο, άδεια παραμονής κλπ).

7. Μη συμμετοχή σε άλλα Κοινωνικά προγράμματα

Για τη χορήγηση της Ειδικής Κάρτας Κοινωνικών Παροχών πρέπει ο υποψήφιος ωφελούμενος να μην συμμετέχει σε προγράμματα όπως Κ.Ε.Α. και Τ.Ε.Β.Α. Αν μετά από έλεγχο της υπηρεσίας, κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων των ωφελούμενων είναι δικαιούχοι των ανωτέρω προγραμμάτων, χωρίς να ενημερώσουν την υπηρεσία και χωρίς να εμπίπτουν στις εξαιρετικές και έκτακτες περιπτώσεις, βάση του άρθρου 6 του παρόντος, θα διαγράφονται αυτόματα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Οι πόροι του Κοινωνικού Παντοπωλείου, προέρχονται από:
1. Δωρεές προϊόντων και χορηγίες επιχειρήσεων
2. Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Προμήθειες του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
4. Επιχορήγηση του Δήμου Ιωαννιτών
5. Δωρεές προϊόντων και χορηγίες άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα, ΝΠΙΔ, της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας κ.α..
6. Δωρεές ή χορηγίες πολιτών
7. Κάθε προσφορά που γίνεται αφιλοκερδώς και έχει νόμιμη προέλευση

Για την διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου ορίζεται αρμόδιος υπάλληλος του Νομικού Προσώπου ο οποίος συνεπικουρείται από την Επιτροπή Διοίκησης του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η Επιτροπή Διοίκησης του Κοινωνικού Παντοπωλείου αποτελείται από τρία (3) μέλη που ορίζονται από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α..

Η Επιτροπή Διοίκησης είναι επιφορτισμένη με το καθήκον της επίβλεψης της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου και υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στο Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό του Παντοπωλείου.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στηριζόμενο στην φιλοσοφία της χρηστής διοίκησης τηρεί:

α. Βιβλίο αποθήκης, όπου καταγράφονται τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου
β. Μητρώο δικαιούχων με αντίγραφα των δικαιολογητικών εκάστου
γ. Αρχείο δελτίων αποστολής και παράδοσης προϊόντων στους δικαιούχους

Ο αρμόδιος υπάλληλος τηρεί στατιστικά στοιχεία λειτουργίας καθώς και αναλυτική κατάσταση δικαιούχων με υπογραφές παραλαβής των προϊόντων από αυτούς και εκδίδει συνοδευτική βεβαίωση ανά δικαιούχο με υπογραφή του για τα είδη που παραλαμβάνει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους, τους εθελοντές, τους άλλους δικαιούχους και τους χώρους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 2. Οι δικαιούχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την φύλαξη της κάρτας που τους διατίθεται από τον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α..
 3. Η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στον δικαιούχο και απαγορεύεται η μεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
 4. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν την κάρτα αποκλειστικά και μόνο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η χρήση της απαγορεύεται σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.
 5. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.
 6. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό δικαιολογητικό ζητηθεί από την Επιτροπή Διοίκησης του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 7. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου για χρονικό διάστημα έως 6 μήνες.
 8. Οι δικαιούχοι δικαιούνται τη δωρεάν παροχή των ειδών διατροφής έως ένα προκαθορισμένο όριο πόντων ανά μήνα και την παροχή των λοιπών ειδών, έως ένα, άλλο, επίσης προκαθορισμένο όριο πόντων.

Η Επιτροπή Διοίκησης του Κοινωνικού Παντοπωλείου ή το Δ.Σ του Ν.Π..Δ..Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την διακοπή της συγκεκριμένης παροχής σε οποιοδήποτε δικαιούχο αν:

 • Παραβαίνει τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας
 • Δημιουργεί πρόβλημα στους εργαζόμενους, στους εθελοντές ή στους συνδικαιούχους
 • Δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών
 • Προβεί σε παράνομες ενέργειες
 • Εξαντλήσει την ημερομηνία που έχει δικαίωμα για τις παραπάνω παροχές ή δεν έχει εγκριθεί η επανένταξή του στις δομές μετά από αίτησή του

Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει την ακύρωση της Ειδικής Κάρτας Κοινωνικών Παροχών και την απαγόρευση της εισόδου στους χώρους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Επίσης, σε περίπτωση που κάποιος κάτοχος της «Ειδικής Κάρτας Κοινωνικών Παροχών» έχει δώσει ψευδή στοιχεία στην υπηρεσία με σκοπό να γίνει ωφελούμενος του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα του καταλογίζεται το ποσό της αξίας των προϊόντων που έχει προμηθευτεί χωρίς να το δικαιούται στο διπλάσιο και θα αποκλείεται από τη χορήγηση της «Ειδικής Κάρτας Κοινωνικών Παροχών» για δύο έτη.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 (εντός ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ)

Τηλ: 2651361402, 2651030504

Fax: 2651054269

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 (εντός ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ.)

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου για να εστιάσετε στο σημείο ενδιαφέροντος και τις ετικέτες «Χάρτης» και «Δορυφόρος» για να αλλάξετε τη μορφή παρουσίασης του χάρτη

ΕΣΠΑ