doctor-eksetasi-icon

Δημοτικό Οδοντιατρείο Αλληλεγγύης

Το Δημοτικό Οδοντιατρείο Αλληλεγγύης Ιωαννίνων αποτελεί μια δράση του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Ιωαννιτών, που έχει σκοπό να βοηθήσει ανασφάλιστους πολίτες και μετανάστες που ζουν στην περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών με τη παροχή δωρεάν οδοντιατρικής περίθαλψης.

Στόχος

Σκοπός του Δημοτικού Οδοντιατρείου είναι η κάλυψη των αναγκών οδοντιατρικής φροντίδας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Δήμου μας, όπως είναι οι ανασφάλιστοι, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι ασφαλισμένοι με σοβαρά οικονομικά προβλήματα για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης αυτού όπου είναι απαραίτητο, ώστε το διάστημα που είναι ανασφάλιστοι να έχουν οδοντιατρική περίθαλψη.

Το Δημοτικό Οδοντιατρείο Αλληλεγγύης στηρίζεται και στην φιλοσοφία του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας καθώς και στην υποστήριξη των τοπικών φορέων..

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. αναπτύσσει συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων.

Ο χώρος λειτουργίας του Δημοτικού Οδοντιατρείου βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ.), επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου αρ. 11. Το Δημοτικό Οδοντιατρείο στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τον σκοπό αυτό. Τις ώρες που δεν λειτουργεί το Δημοτικό Οδοντιατρείο οι εγκαταστάσεις ασφαλίζονται με ευθύνη των απασχολούμενων σε αυτό υπαλλήλων.

Το Δημοτικό Οδοντιατρείο λειτουργεί καθημερινά από τις 08.00- 11.00 π.μ από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Το Δημοτικό Οδοντιατρείο παρέχει δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη και φροντίδα σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 7. του παρόντος.

Η οδοντιατρική περίθαλψη που παρέχεται από το Δημοτικό Οδοντιατρείο αφορά τις ακόλουθες εργασίες:
Α. εμφράξεις (σφραγίσματα)
Β. εξαγωγές οδόντων
Γ. ενδοοδοντικές θεραπείες (απονευρώσεις)
Δ. Διάνοιξη αποστημάτων και όποια άλλη εργασία είναι εφικτή

Προϋποθέσεις ειδικής κάρτας παροχών υγείας – Διαδιακασία

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Δημοτικό Οδοντιατρείο είναι εντελώς δωρεάν.

Δικαιούχοι των υπηρεσιών του Δημοτικού Οδοντιατρείου είναι οι κάτοχοι της Ειδικής Κάρτας Παροχών Υγείας που εκδίδεται από τον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. Η κάρτα αυτή παρέχεται σε δημότες ή μόνιμους κατοίκους της πόλης, σε μετανάστες, σύμφωνα με ειδικώς καθορισμένα κριτήρια (άρθρο 7), τα οποία αξιολογούνται από την Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας.

Η Ειδική Κάρτα Παροχών Υγείας είναι ανώνυμη, έχει τον αριθμό μητρώου του δικαιούχου και το αντίστοιχο barcode και έχει ισχύ για έξι μήνες. Στη λήξη της ισχύος της επαναξιολογείται από μηδενική βάση. Η Ειδική Κάρτα Παροχών Υγείας ισχύει για έξι μήνες, ώστε να είναι δυνατή η έρευνα και εξέταση τυχόν μεταβολών της αρχικής κατάστασης των δικαιούχων. Ανανέωση της παροχής κάθε δικαιούχου δύναται να εγκριθεί, εφόσον η Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας το κρίνει απαραίτητο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά δικαιούχων:

 1. Αίτηση με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προς το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Ιωαννιτών
 2. Βεβαίωση ασφαλιστικών ταμείων ότι είναι ανασφάλιστος
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 5. Έκθεση κοινωνικής έρευνας από Κοινωνικούς Επιστήμονες του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
 6. Αντίγραφα των εντύπων Ε 1 και Ε 9
 7. Εκκαθαριστικό της Εφορίας του τελευταίου έτους
 8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 9. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου Δημόσιου φορέα, που πιστοποιεί το πρόβλημα υγείας και το τυχόν ποσοστό αναπηρίας (εφόσον τα επικαλούνται οι δικαιούχοι)
 10. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, εφόσον πρόκειται για ανέργους
 11. Νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής, εφόσον πρόκειται για μετανάστες
 12. Οι ασφαλισμένοι με οικονομικά προβλήματα αποδεικνύουν την οικονομική τους κατάσταση με πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας που εκδίδει η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου

Για την παροχή της Ειδικής Κάρτας Παροχών Υγείας εξετάζονται σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

1. Ασφαλιστικά δικαιώματα

Για να είναι κάποιος δικαιούχος της Ειδικής Κάρτας Παροχών Υγείας, θα πρέπει να είναι ανασφάλιστος ή να μην έχει δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης.

2. Ετήσιο εισόδημα

Εξετάζεται το ετήσιο καθαρό εισόδημα εκάστου δικαιούχου, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας:

Μέλη Οικογένειας: Εισόδημα:
1 άτομο έως 6.000 ευρώ
2 άτομα έως 7.500 ευρώ
3 άτομα έως 9.000 ευρώ
4 άτομα έως 10.500 ευρώ
5 άτομα και άνω έως 12.000 ευρώ
Άτομα με αναπηρία 67% και άνω προσαύξηση 10% στα ανωτέρω ποσά.

3. Εργασία – επαγγελματική κατάσταση:

Εξετάζονται η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου ή των μελών της οικογένειας του δικαιούχου, ο οποίος μπορεί να είναι:
• Άνεργος
• Εργαζόμενος

4. Οικονομική και περιουσιακή κατάσταση.

Εξετάζονται οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου ή των μελών της οικογενείας του δικαιούχου.

5. Στέγαση. Εξετάζονται οι κάτωθι συνθήκες στέγασης:

• Άστεγος
• Σε ενοίκιο
• Φιλοξενούμενος
• Ιδιοκατοίκηση
• Δωρεάν παραχώρηση

Εξετάζονται επίσης και οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου και της οικογένειάς του. Σε ειδικές περιπτώσεις αιτούντων, η αίτηση τους ελέγχεται κατά περίπτωση.

Πόροι του Δημοτικού Οδοντιατρείου Αλληλεγγύης Ιωαννίνων

Οι πόροι του Δημοτικού Οδοντιατρείου προέρχονται από:

 1. Δωρεές από πολίτες και τοπικές επιχειρήσεις
 2. Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 3. Προμήθειες του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
 4. Επιχορήγηση του Δήμου Ιωαννιτών
 5. Δωρεές και χορηγίες άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας κ.α.
 6. Κάθε προσφορά που γίνεται αφιλοκερδώς και έχει νόμιμη προέλευση

Για την διαχείριση του Δημοτικού Οδοντιατρείου ορίζεται αρμόδιος υπάλληλος του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., ο οποίος συνεπικουρείται από την Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας. Η Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας αποτελείται από 3 μέλη που ορίζονται από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α..

 • Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους, τους εθελοντές, τους άλλους δικαιούχους και τους χώρους του Δημοτικού Οδοντιατρείου
 • Οι δικαιούχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την φύλαξη της κάρτας που τους διατίθεται από τον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
 • Η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στον δικαιούχο και απαγορεύεται η μεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
 • Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν την κάρτα αποκλειστικά και μόνο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δομών Υγείας του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. Η χρήση της απαγορεύεται σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία
 • Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας
 • Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό δικαιολογητικό ζητηθεί από την Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας
 • Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Κοινωνικού Φαρμακείου για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες.  Με το πέρας του ανωτέρω διαστήματος θα ενεργείται επανέλεγχος των δικαιολογητικών εκάστου δικαιούχου από την Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας

Διαδικασία διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας ή το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την διακοπή της συγκεκριμένης παροχής σε οποιοδήποτε δικαιούχο, αν:

 • Παραβαίνει τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας
 • Δημιουργεί πρόβλημα στους εργαζόμενους, στους εθελοντές ή στους συνδικαιούχους
 • Δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών
 • Προβεί σε παράνομες ενέργειες
 • Εξαντλήσει την ημερομηνία που έχει δικαίωμα για τις παραπάνω παροχές και δεν έχει εγκριθεί η επανένταξή του στις δομές μετά από αίτησή του
 • Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει την ακύρωση της Ειδικής Κάρτας Παροχών Υγείας και την απαγόρευση της εισόδου στους χώρους των Δομών Υγείας

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 (εντός ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ)

Τηλ: 2651304759

Fax: 2651304758

Δημοτικό Οδοντιατρείο Αλληλεγγύης

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 (εντός ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ)

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου για να εστιάσετε στο σημείο ενδιαφέροντος και τις ετικέτες «Χάρτης» και «Δορυφόρος» για να αλλάξετε τη μορφή παρουσίασης του χάρτη