doctor-akoustika-icon

Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης

Τα Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης υπό την επωνυμία «Νίκος Σκοπούλης» αποτελούν μια δράση του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» Ν.Π.Δ.Δ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Ιωαννιτών που έχουν σκοπό την ιατρική περίθαλψη ανασφαλίστων απόρων και αναξιοπαθούντων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτό τα Δημοτικά Ιατρεία θα παρέχουν δωρεάν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας.

Στόχος

Πρωταρχικός σκοπός της δομής αυτής είναι η σύγκλιση των προσπαθειών, όσο το δυνατόν περισσοτέρων κοινωνικών φορέων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως είναι οι ανασφάλιστοι και οι μετανάστες για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης αυτού όπου είναι απαραίτητο, ώστε το διάστημα που είναι ανασφάλιστοι να έχουν πλήρη πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Τα Δημοτικά Ιατρεία στηρίζονται στην φιλοσοφία του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας, αλλά και στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινωνίας καθώς και στην υποστήριξη των τοπικών φορέων υγείας.

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. αναπτύσσει συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων, την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου, τα δύο Νοσοκομεία της Πόλης μας, τις Τ.Ο.Μ.Υ και το Περιφερειακό τμήμα Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο χώρος λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ.), επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου αρ. 11. Τα ιατρεία στεγάζονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τον σκοπό αυτό. Τις ώρες που δεν λειτουργούν τα Ιατρεία οι εγκαταστάσεις ασφαλίζονται με ευθύνη των απασχολούμενων σε αυτό υπαλλήλων.

Τα Δημοτικά Ιατρεία λειτουργούν, για τους δικαιούχους, τις ημέρες και ώρες που οι συνεργαζόμενοι γιατροί μπορούν και προσφέρουν τις εθελοντικές υπηρεσίες τους. Για τη λειτουργία των ιατρείων εκδίδεται και ανακοινώνεται δημόσια, εγκαίρως, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας τους, με ευθύνη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

Τα Δημοτικά Ιατρεία παρέχουν δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα Δημοτικά Ιατρεία είναι εντελώς δωρεάν.

Δικαιούχοι των υπηρεσιών των Δημοτικών Ιατρείων» είναι οι κάτοχοι της Ειδικής Κάρτας Παροχών Υγείας που εκδίδεται από τον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Η κάρτα αυτή παρέχεται σε δημότες ή μόνιμους κατοίκους της πόλης, σε μετανάστες αλλά και σε κατοίκους των άλλων δήμων του Νομού εφόσον δεν λειτουργούν σ’ αυτούς αντίστοιχες δομές, σύμφωνα με ειδικώς καθορισμένα κριτήρια (άρθρο 7), τα οποία αξιολογούνται από την Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας.

Η Ειδική Κάρτα Παροχών Υγείας είναι ανώνυμη, έχει τον αριθμό μητρώου του δικαιούχου και το αντίστοιχο barcode και έχει ισχύ για έξι μήνες. Στη λήξη της ισχύος της επαναξιολογείται από μηδενική βάση. Η Ειδική Κάρτα Παροχών Υγείας ισχύει για έξι μήνες, ώστε να είναι δυνατή η έρευνα και εξέταση τυχόν μεταβολών της αρχικής κατάστασης των δικαιούχων. Ανανέωση της παροχής κάθε δικαιούχου δύναται να εγκριθεί, εφόσον η Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας το κρίνει απαραίτητο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά δικαιούχων:

 1. Αίτηση με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προς το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Ιωαννιτών
 2. Βεβαίωση ασφαλιστικών ταμείων ότι είναι ανασφάλιστος
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου
 5. Έκθεση κοινωνικής έρευνας από Κοινωνικούς Επιστήμονες του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
 6. Αντίγραφα των εντύπων Ε1 και Ε9
 7. Εκκαθαριστικό την Εφορίας του τελευταίου έτους
 8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 9. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου Δημόσιου φορέα, που πιστοποιεί το πρόβλημα υγείας και το τυχόν ποσοστό αναπηρίας (εφοσόν τα επικαλούνται οι δικαιούχοι)
 10. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας απο τον Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον πρόκειται για ανέργους
 11. Νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής, εφόσον πρόκειται για μετανάστες
 12. Οι ασφαλισμένοι με οικονομικά προβλήματα αποδεικνύουν την οικονομική τους κατάσταση με πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας που εκδίδει η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου

Για την παροχή της Ειδικής Κάρτας Παροχών Υγείας εξετάζονται σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

1. Ασφαλιστικά δικαιώματα

Για να είναι κάποιος δικαιούχος της Ειδικής Κάρτας Παροχών Υγείας, θα πρέπει να είναι ανασφάλιστος ή να μην έχει δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης.

2. Ετήσιο εισόδημα

Εξετάζεται το ετήσιο καθαρό εισόδημα εκάστου δικαιούχου, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας:

Μέλη Οικογένειας:

• 1 άτομο έως 6.000 ευρώ
• 2 άτομα έως 7.500 ευρώ
• 3 άτομα έως 9. 000 ευρώ
• 4 άτομα έως 10.500 ευρώ
• 5 άτομα και άνω έως 12.000 ευρώ

Άτομα με αναπηρία 67% και άνω προσαύξηση 10% στα ανωτέρω ποσά.

3. Εργασία – επαγγελματική κατάσταση:

Εξετάζονται η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου ή των μελών της οικογένειας του δικαιούχου, ο οποίος μπορεί να είναι:
• Άνεργος
• Εργαζόμενος

4. Οικονομική και περιουσιακή κατάσταση.

Εξετάζονται οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου ή των μελών της οικογένειας του δικαιούχου.

5. Στέγαση

Εξετάζονται οι κάτωθι συνθήκες στέγασης:
• Άστεγος
• Σε ενοίκιο
• Φιλοξενούμενος
• Ιδιοκατοίκηση
• Δωρεάν παραχώρηση

Εξετάζονται επίσης και οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου και της οικογένειάς του. Σε ειδικές περιπτώσεις αιτούντων, η αίτηση τους ελέγχεται κατά περίπτωση.

Πόροι του Δημοτικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Ιωαννίνων

1. Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. Προμήθειες του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
3. Επιχορήγηση του Δήμου Ιωαννιτών
4. Κάθε προσφορά που γίνεται αφιλοκερδώς και έχει νόμιμη προέλευση
5. Δωρεές από πολίτες και επιχειρήσεις

Για την διαχείριση των Δημοτικών Ιατρείων ορίζεται αρμόδιος υπάλληλος του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., ο οποίος συνεπικουρείται από την Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας. Η Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας αποτελείται από 3 μέλη που ορίζονται από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

 1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους, τους εθελοντές, τους άλλους δικαιούχους και τους χώρους των Δημοτικών Ιατρείων.
 2. Οι δικαιούχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την φύλαξη της κάρτας που τους διατίθεται από τον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
 3. Η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στον δικαιούχο και απαγορεύεται η μεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
 4. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν την κάρτα αποκλειστικά και μόνο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δομών Υγείας του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Η χρήση της απαγορεύεται σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.
 5. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.
 6. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό δικαιολογητικό ζητηθεί από την Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας.
 7. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών των Δημοτικών Ιατρείων Αλληλεγγύης Ιωαννίνων «Νίκος Σκοπούλης» για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες. Με το πέρας του ανωτέρω διαστήματος θα ενεργείται επανέλεγχος των δικαιολογητικών εκάστου δικαιούχου από την Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας.

Διαδικασία διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η Επιτροπή Διοίκησης των Δομών Υγείας ή το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την διακοπή της συγκεκριμένης παροχής σε οποιοδήποτε δικαιούχο, αν:

 • Παραβαίνει τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας
 • Δημιουργεί πρόβλημα στους εργαζόμενους, στους εθελοντές ή στους συνδικαιούχους
 • Δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών
 • Προβεί σε παράνομες ενέργειες
 • Εξαντλήσει την ημερομηνία που έχει δικαίωμα για τις παραπάνω παροχές και δεν εγκριθεί η επανένταξή του στις δομές μετά από αίτησή του

Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει την ακύρωση της Ειδικής Κάρτας Παροχών Υγείας και την απαγόρευση της εισόδου στους χώρους των Δομών Υγείας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 (εντός ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ)

Τηλ: 2651304760

Fax: 2651304758

Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 (εντός ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ)

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου για να εστιάσετε στο σημείο ενδιαφέροντος και τις ετικέτες «Χάρτης» και «Δορυφόρος» για να αλλάξετε τη μορφή παρουσίασης του χάρτη