Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται για την «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών».

Δείτε την μελέτη

Δείτε την προκήρυξη

Δείτε τον συνοπτικό διαγωνισμό

Έγγραφο τυποποιημένης υπεύθυνης δήλωσης