Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί
α) η υπ’ αριθ. 721/18-06-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 326, με Κ.Α. 10-6661

Η προμήθεια και ο οικονομικός προϋπολογισμός αναλύονται στην επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη.