Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται για την «υπηρεσία Συμβούλου υποστήριξης για την ωρίμανση και υλοποίηση της Πράξης: «Έργο προσαρμογής λειτουργούντων παιδικών , βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών», σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί
α) η υπ’ αριθ. 710/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 324, με Κ.Α. 10-6117.

Η προμήθεια και ο οικονομικός προϋπολογισμός αναλύονται στην επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη.