Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται για την «προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί

α) οι υπ’ αριθ. 613/2020 και 614/2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης

β) οι βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 275 και 276, με Κ.Α. 10-7135.001 και 10-7133.002.

Η προμήθεια και ο οικονομικός προϋπολογισμός αναλύονται στην επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη.