Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη προσφορά) βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με την εγκεκριμένη αριθ. 7531/869/27-3-2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιωαννιτών, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ με Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Κ.Δ.Α.Π. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 60.000,00 με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 30/10/2020 και ώρα 10.00-10.30π.μ. στα Γραφεία του Ν.Π..Δ.Δ. επί της Αβέρωφ 6, 3ος όροφος, στα Ιωάννινα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ενώπιον της επιτροπής την 30/10/2020 και ώρα 10.00-10.30π.μ.ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ., οδός Αβέρωφ 6 Ιωάννινα Τ.Κ. 45221, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας του διαγωνισμού, δηλαδή την 29/10/2020 και έως την 14.30μ.μ..

Προσφορά που κατατίθεται στο πρωτόκολλο μετά την ανωτέρω ημερομηνία/ώρα είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Δείτε την περίληψη εδώ

Δείτε την μελέτη εδώ

Κατεβάστε την Υπ. Δήλωση