Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται για την «προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων για το Κ.Δ.Α.Π. μεΑ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί

α) οι υπ’ αριθ. 1177/2019, 1178/2019, 1179/2019 και 1180/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης

β) οι βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικεία Μητρώα Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 450, 451, 452 και 453 με Κ.Α. 60-7134.001, 60-7135.002, 60-7135.003 και 10-6699.

Η υπηρεσία και ο οικονομικός προϋπολογισμός αναλύονται στην επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη.