Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την «προμήθεια απωθητικών φιδιών και την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και απολύμανσης στις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών».

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί α) οι υπ’ αριθ. 706/2019 και 707/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και β) οι βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 318 και 319, με Κ.Α. 00-6495 και 10-6682.

Δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ