Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την «παροχή υπηρεσιών εκπόνησης πολιτικών & διαδικασιών για την συμμόρφωση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR) του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π./Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α) η υπ’ αριθ. 834/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 375, με Κ.Α. 10-6117.

Η υπηρεσία και ο οικονομικός προϋπολογισμός αναλύονται στην επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη.