Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την συστήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί
α) οι υπ’ αριθ. 928/929/02-09-2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και
β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τησυνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικεία Μητρώα %εσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 389, 390, με Κ.Α. 10-6265 & 10-6654 Η προμήθεια και ο οικονομικός προϋπολογισμός αναλύονται στην επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη.