Σύμφωνα με την με αριθ. 88/2019 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:Ψ6ΟΣΟΚΠΕ-ΑΛΖ), ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την «παροχή υπηρεσιών Ιατρού Οδοντιάτρου για τους δικαιούχους του Δημοτικού Οδοντιατρείου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών» Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας, έχει εκδοθεί:

α) η υπ’ αριθ. 509/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 262, με Κ.Α. 10-6617.

Η υπηρεσία και ο οικονομικός προϋπολογισμός αναλύονται στην επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη.