Πρόσκληση εκδήλωσηε ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή Ωφελουμένων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Ιωαννιτών, με Κωδικό ΟΠΣ 5001531 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Δείτε την αίτηση εδώ

Δείτε την υπεύθυνη δήλωση εδώ