Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α»
Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του Π.Δ.270/81,ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81) όπως ισχύουν σήμερα.
β) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα.
γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
δ) την υπ΄ αριθ. Δ23/οικ.19061-1457 ΦΕΚ 1336/τ Β΄/12/05/2016 «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων
προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους»
ε) Την αριθ. 133/27-7-2020 Απόφαση της 17ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την
μετεγκατάσταση του Υπνωτηρίου Αστέγων του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών και την έγκριση
διενέργειας μίσθωσης ακινήτου.
στ) Την αριθ. 11/16-1-2020 Απόφαση της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό
επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτων.
ζ). Την αριθ. 88/25-05-2020 Απόφαση της 13ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την
τροποποίηση σχετικά με τον ορισμό επιτροπής για την καταλληλότητας κτηρίων
η) Την αριθ. 134/27-7-2020 Απόφαση της 17ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την οποία
καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., στο οποίο θα μετεγκατασταθεί το Υπνωτήριο Αστέγων του Δήμου Ιωαννιτών και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 24/08/2020.

Δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ

Κατεβάστε το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ