Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» 2020 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 219.000,00€ που θα βαρύνει τους Κ.Α. 60-7135.001 και 10-7135.006 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2020.

Δείτε την Περίληψη του Διαγωνισμού

Δείτε την Διακήρυξη

Δείτε τα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς

Δείτε την Μελέτη Πυροπροστασίας

Δείτε την Υπ. Δήλωση