Προκηρύξεις-Διακηρύξεις | ΟΚΠΑΠΑ - Δήμου Ιωαννιτών

Select Page

Προκηρύξεις-Διακηρύξεις

Πρόσκληση για ανάθεση παροχή υπηρεσιών Ιατρού Οδοντιάτρου

Με απόφαση του Δ.Σ., ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την «παροχή υπηρεσιών Ιατρού Οδοντιάτρου για τους δικαιούχους του Δημοτικού Οδοντιατρείου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών»

Κατάθεση προσφορών για προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, εκπαιδευτικού υλικού, μηχανογράφισης και λοιπών ειδών γραφείου

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ &ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ»

Loading

Media

Follow Us

Social Media

Νοιάζομαι
Σύνδεση
Συνδεθείτε, ή κάντε αίτηση εγγραφής στις Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.