Ο Οργανισμός μας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την «προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για τις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας, έχει εκδοθεί
α) η υπ’ αριθ. 633/2019απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 301, με Κ.Α. 10-6662.

Η προμήθεια και ο οικονομικός προϋπολογισμός αναλύονται στην επισυναπτόμενη τεχνική μελέτη

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με την εγκεκριμένη αριθμ. 1154/14-02-2019 “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού” μελέτη, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 58.933,58€ με Φ.Π.Α.

Δείτε τη σχετική προκήρυξη εδώ
Δείτε τη σχετική μελέτη εδώ