Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με την εγκεκριμένη αριθ.2327/09/04/2019 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ» μελέτη, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 51.133,21.€ με Φ.Π.Α.

Δείτε τη σχετική προκήρυξη εδώ
Δείτε τη σχετική μελέτη εδώ
Δείτε τη σχετική υπ. δήλωσηεδώ
Δείτε τη σχετική διακήρυξηεδώ