Διακύρηξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, συνολικού προϋπολογισμού 144.926,84€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Δείτε την διακύρηξη εδώ