Ιωάννινα: 10/05/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με την 2180/11-09-2020 με ΑΔΑ: 65ΟΠ7Λ9-ΨΤΒ αποφασίστηκε 2η   τροποποίηση της πράξης «Δομή Αστέγων: Υπνωτήριο Αστέγων Δήμου Ιωαννιτών» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟΥ Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ».

Ο «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου Ιωαννιτών συνεχίζει να λειτουργεί την Δομή Υπνωτήριο Αστέγων του Δήμου Ιωαννιτών. Η Δομή Υπνωτήριο Αστέγων αποτελεί δομή άμεσης φιλοξενίας που λειτουργεί κατά την διάρκεια της νύχτας, στοχεύει στην παροχή βασικών αγαθών τροφή και ένδυση/υπόδηση, στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την άρση της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το Υπνωτήριο Αστέγων παρέχει τις εξής υπηρεσίες: Διανυκτέρευση αστέγων, Ατομική υγιεινή και παροχή ειδών υγιεινής, χρήση πλυντηρίων, παροχή ιματισμού, φύλαξη προσωπικών αντικειμένων, βασική υγειονομική φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή όταν απαιτείται, παροχή γεύματος, ψυχοκοινωνική στήριξη των ωφελουμένων και διασύνδεσή τους με τις υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής υγείας, πρόνοιας κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης, παρακολούθηση των ωφελουμένων σε τακτά διαστήματα, λειτουργία ομάδων – Street work από το προσωπικό της δομής και άλλων υπηρεσιών για άστεγους του δρόμου προκειμένου να τους ενημερώσουν για την λειτουργία της δομής. Η Ομάδα Δρόμου θα λειτουργεί κύρια κατά τις περιόδους έκτακτων καιρικών φαινομένων και εκτάκτως εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο.

Οι ωφελούμενοι  των υπηρεσιών που παρέχονται από την Δομή Αστέγων – Υπνωτήριο Αστέγων του Δήμου Ιωαννιτών είναι άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, και διαβιούν στον δρόμο ή στερούνται με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση κατοικία. Ο μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων είναι 34 άτομα.

Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 15/09/2017 και λήγει στις 14/09/2023 με συνολική διάρκεια χρηματοδότησης τα 6 έτη και συνολικό κόστος προϋπολογισμού 1.090.000,000€.

 

Εκ του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.