Ιωάννινα: 11/05/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με την 2951/19-11-2020 με ΑΔΑ: ΨΥΨ57Λ9-2ΧΔ αποφασίστηκε 2η   τροποποίηση της απόφαση ένταξης της πράξης «Λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους στο Δήμο Ιωαννιτών» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟΥ Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ».

Ο «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου Ιωαννιτών συνεχίζει να λειτουργεί την Δομή του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους  για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και συγκεκριμένα για την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτήν.

Ο Ξενώνας φιλοξενίας αποτελεί υπηρεσίες πρώτης γραμμής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας.  Στόχος του Ξενώνα είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα.

Η Πράξη προβλέπει την συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους στο Δήμο Ιωαννιτών η οποία περιλαμβάνει και την συνέχιση ή και την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής, με την οπτική του φύλου, ως εξής: Φιλοξενία Γυναικών και των Παιδιών τους, Κοινωνική Στήριξη, Ψυχολογική Στήριξη, Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, Δράσεις Δικτύωσης.

Ωφελούμενες είναι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή /και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λ.π) με τα παιδιά τους οι οποίες χρήζουν φιλοξενίας στον Ξενώνα. Δεν τίθεται περιορισμός ως προς την γεωγραφική προέλευση των ωφελούμενων γυναικών. Η δυναμικότητα του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους είναι 20 κλίνες.

Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 01/12/2015 και λήγει στις 30/11/2023 με συνολική διάρκεια χρηματοδότησης τα 8 έτη και συνολικό κόστος προϋπολογισμού 1.832.000,000€.

 

 

Εκ του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.