Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2020, Κωδικός Θέσης 201, ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Ιωαννιτών

Δείτε την ονομαστική κατάσταση υποψηφίων εδώ

Δείτε την κατάσταση απορριπτέων υποψηφίων εδώ

Δείτε την κατάταξη και την βαθμολογία υποψηφίων εδώ

Δείτε την κατάσταση διοριστέων υποψηφίων εδώ