Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ6/2018 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ για το 1ο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου Ιωαννιτών

Πατήστε επάνω σους κωδικούς για να ανοιξετε το σχετικό αρχείο.

ANAKOINΩΣΗ ΣΟΧ ΘΕΣΗΣ: 601
601 6ΟΙΠΟΚΠΕ-ΕΑΞ
601 9ΒΔΞΟΚΠΕ-1ΛΥ
601 6516ΟΚΠΕ-ΓΘΒ
601 ΨΧΤΙΟΚΠΕ-ΡΧΓ

ANAKOINΩΣΗ ΣΟΧ ΘΕΣΗΣ: 602
602 699ΝΟΚΠΕ-Κ60
602 Ψ4ΕΑΟΚΠΕ-Κ1Γ
602 Ω1ΑΛΟΚΠΕ-843
602 ΩΤΒΟΟΚΠΕ-Β3Φ

ANAKOINΩΣΗ ΣΟΧ ΘΕΣΗΣ: 603
603 6ΧΖΩΟΚΠΕ-2Β5
603 6ΩΞ4ΟΚΠΕ-ΕΝ3
603 ΩΖΜ4ΟΚΠΕ-ΞΝΘ
603 ΩΝΔΞΟΚΠΕ-66Η

ANAKOINΩΣΗ ΣΟΧ ΘΕΣΗΣ: 604
604 Ψ03ΔΟΚΠΕ-ΕΣ5
604 ΨΓΤΨΟΚΠΕ-ΗΥ8
604 ΨΝΚΗΟΚΠΕ-ΠΧΙ
604 ΩΔΝΩΟΚΠΕ-Φ38

ANAKOINΩΣΗ ΣΟΧ ΘΕΣΗΣ: 605
605 65ΕΤΟΚΠΕ-ΦΛΜ
605 75Μ0ΟΚΠΕ-ΖΞ1
605 ΨΘ4ΙΟΚΠΕ-Κ62
605 ΨΧ6ΑΟΚΠΕ-Ν0Ε

ANAKOINΩΣΗ ΣΟΧ ΘΕΣΗΣ: 606
606 62ΛΖΟΚΠΕ-Ζ5Β
606 ΨΩΗ1ΟΚΠΕ-ΧΔ5
606 ΩΑ62ΟΚΠΕ-ΟΝΓ
606 ΩΤΣΘΟΚΠΕ-Ξ6Υ

ANAKOINΩΣΗ ΣΟΧ ΘΕΣΗΣ: 607
607 6ΦΖ5ΟΚΠΕ-7Γ2
607 9ΩΕΔΟΚΠΕ-81Τ
607 ΨΙΛΜΟΚΠΕ-2Θ1
607 ΨΜΞΙΟΚΠΕ-ΧΧΑ

ANAKOINΩΣΗ ΣΟΧ ΘΕΣΗΣ: 608
608 6ΠΟΗΟΚΠΕ-1ΝΕ
608 9ΓΟΗΟΚΠΕ-ΠΘΦ
608 949ΖΟΚΠΕ-ΝΒ1
608 Ω476ΟΚΠΕ-ΩΞ7