Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020 για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, με θέμα Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3.2020 Ω3ΧΡΟΚΠΕ-Μ20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6