Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας 5.

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων» συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Πράξεις: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών» και «Δομή Αστέγων: Υπνωτήριο Αστέγων Δήμου Ιωαννιτών» δύο (2) ΠΕ Ψυχολόγων.

Υποβολή αιτήσεων από 08/12/2022 εώς και 19/12/2022.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Δείτε το παράρτημα για απόδειξη χειρισμού Η/Υ εδώ

Δείτε το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου εδώ

Δείτε την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση εδώ

Δείτε την περίληψη της ανακοίνωσης εδώ

Δείτε την υπεύθυνη δήλωση για απόδειξη της εμπειρίας εδώ