Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Ιωαννιτών», με Κωδικό ΟΠΣ 5001531 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2020 ΨΟΣΩΟΚΠΕ-Ζ1Γ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ – ΕΝΤΥΠΟ 021 ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6