Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2022 (ΑΔΑ: 9ΠΨΠΟΚΠΕ-Ρ9Ν) του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. για τις ανάγκες των δομών του.

Οι αιτούντες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τα παραρτήματα, για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης. Σε αυτά αναφέρεται ρητά πως συμπληρώνεται η αίτηση, πως αποδεικνύονται η εμπειρία, η πολυτεκνία κτλ.

Υποβολή αιτήσεων από 26/09/2022 εώς και 07/10/2022.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Δείτε το παράρτημα για απόδειξη χειρισμού Η/Υ εδώ

Δείτε το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου εδώ

Δείτε την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για ΠΕ – ΤΕ εδώ

Δείτε την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για ΔΕ – ΥΕ εδώ