Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΠΡΑΞΗ: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών».

Υποβολή Αιτήσεων από 04/03/2021 έως και 16/03/2021

ΣΟΧ1.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΚΠΑΠΑ 6ΥΙΕΟΚΠΕ-2ΘΒ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 17_09_2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5